รศ.อุดม  พรประเสริฐ         

 

ตำแหน่ง :  
ที่ปรึกษาศูนย์นครนายก

ห้องพัก :

-

เบอร์โทรศัพท์ :

-

อีเมล์ :

-

การศึกษา :

 

กศบ. (ภาษาไทย)                                           วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย)                        มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

 

 

 
 

 


    

อาจารย์พรใจ  แก้วสุข           

 

ตำแหน่ง :  
ที่ปรึกษาศูนย์นครนายก

ห้องพัก :

-

เบอร์โทรศัพท์ :

037-321-590 # 6442

อีเมล์ :

-

การศึกษา :

คบ. (สังคมศึกษา)                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

บธ.ม. (การตลาด)                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

 
 
 
 

 

ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง         

 

ตำแหน่ง :  
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นครนายก

ห้องพัก :

 

เบอร์โทรศัพท์ :

-

อีเมล์ :

-

การศึกษา :

กศ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์)                                                  มหาวิทยาลัยบูรพา

กศ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยบูรพา

ปร.ด. (การวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

 

 

    

อาจารย์ธมลวรรณ  เปรมศรี           

 

ตำแหน่ง :  
รองผู้อำนวยการศูนย์นครนายก

ห้องพัก :

-

เบอร์โทรศัพท์ :

-

อีเมล์ :

-

การศึกษา :

คบ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวไลอลงกรณ์

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)              มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 
 
 
 

 

ผศ.ดร.วารุณี สกุลภารักษ์ 

 

ตำแหน่ง :  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ห้องพัก :

 

เบอร์โทรศัพท์ :

-

อีเมล์ :

-

การศึกษา :

ค.บ. (การอนุบาล)                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)                             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กจ.ด. (การจัดการการศึกษา)                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

 

 

 


 
 
 

ผศ.สดใส  โชติเสถียร             

 

ตำแหน่ง :  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ห้องพัก :

 

เบอร์โทรศัพท์ :

 

อีเมล์ :

-

การศึกษา :

คบ. (การอนุบาลศึกษา)                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ศษ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

    


 
 
   

ผศ.วนิดา  แก่นจันทร์ี 

ตำแหน่ง :  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ห้องพัก :

 

เบอร์โทรศัพท์ :

-

อีเมล์ :

-

การศึกษา :

คบ. (การศึกษาปฐมวัย)                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 


 
 

ผศ.สดใส  โชติเสถียร             

 

ตำแหน่ง :  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ห้องพัก :

 

เบอร์โทรศัพท์ :

 

อีเมล์ :

-

การศึกษา :

คบ. (การอนุบาลศึกษา)                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ศษ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

    


 

 

ผศ.อรุณศรี  จันทร์ืทรง         

 

ตำแหน่ง :  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ห้องพัก :

 

เบอร์โทรศัพท์ :

-

อีเมล์ :

-

การศึกษา :

คบ. (อนุบาลศึกษา)                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 

อาจารย์ชัชรี  สุนทราภัย  

 

ตำแหน่ง :  
อาจารย์

ห้องพัก :

ห้อง 115

เบอร์โทรศัพท์ :

037-321-590 # 6441

อีเมล์ :

-

การศึกษา :

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)                        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

บธ.ม. (การจัดการ)                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  

 

 
 
 

 

ดร.วิโรจน์์  พรหมสุด         

 

ตำแหน่ง :  
อาจารย์

ห้องพัก :

ห้องวิจัย

เบอร์โทรศัพท์ :

037-321-590 # 6447

อีเมล์ :

-

การศึกษา :

พธ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา์)           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

สว.ม. (สังคมวิทยา)                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปร.ด. (การวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

 


 
 
 

 อาจารย์นาฐานิฎฐ์ี  นุรักษ์ดิศรี 

 

ตำแหน่ง :  
อาจารย์

ห้องพัก :

ห้อง 115

เบอร์โทรศัพท์ :

037-321-590 # 6441

อีเมล์ :

-

   
การศึกษา : บธ.บ. (การบริหารโฆษณาและประชาสัมพันธ์)                                      มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   
 

 
 

อาจารย์บุษราภรณ์  ภัทรวงศกร         

 

ตำแหน่ง :  
อาจารย์

ห้องพัก :

ห้องวิทยบริการ

เบอร์โทรศัพท์ :

037-321-590 # 6447

อีเมล์ :

-

การศึกษา :

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)           มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)            มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

กจ.ด. (การจัดการศึกษา)                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (กำลังศึกษา)

 

 

 

 


 

อาจารย์พัฒน์พงศ์  ตันเจริญ   

 

ตำแหน่ง :  
อาจารย์

ห้องพัก :

 

เบอร์โทรศัพท์ :

 

อีเมล์ :

-

   
การศึกษา :

อส.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสหกรรม)                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปร.ด. (การวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา)                                       มหาวิทยาลัยบูรพา (กำลังศึกษา)

   
 
 

อาจารย์จิระ  จิตสุภา    

 

ตำแหน่ง :  
อาจารย์

ห้องพัก :

ห้อง 115

เบอร์โทรศัพท์ :

037-321-590 # 6441

อีเมล์ :

jirajitsupa@gmail.com

   
การศึกษา :

ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Ph.D. (candidate)(Technical Education Technology) ,KMUTNB

Website :

http://dusithost.dusit.ac.th/~jira_jit/

 

 

 

อาจารย์กิตติภัค สิทธิสมบูรณ์   

 

ตำแหน่ง :  
อาจารย์

ห้องพัก :

 

เบอร์โทรศัพท์ :

 

อีเมล์ :

-

   
การศึกษา :

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

   
 

 
 

อาจารย์ฐาน์วลัญช์์ เว็บบ์           

 

ตำแหน่ง :  
อาจารย์

ห้องพัก :

สำนักงาน มสด.นครนายก

เบอร์โทรศัพท์ :

037-321-590 # 6446

อีเมล์ :

-

การศึกษา :

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)                                   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)                                     มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

 

 

นางสาวนฤมล   อินทสร

 

ตำแหน่ง :  
วิชาการและงานทะเบียน

ห้องพัก :

 

เบอร์โทรศัพท์ :

 

อีเมล์ :

-

   
การศึกษา : ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)                                   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)                                     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
 

 
 

 

นายอวิรุทธ์  ฟูตระกูล  

 

ตำแหน่ง :  
เจ้าหน้าที่วิทยบริการ

ห้องพัก :

ห้องวิทยบริการ

เบอร์โทรศัพท์ :

037-321-590 # 6447

อีเมล์ :

-

การศึกษา :

อส.บ. (อิเล็กทรอนิกส์)                               มหาวิทยาลัยสยาม

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)              มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

 

 

 

 
 

นางสาวคณิตฐา  ปิ่นทอง           

 

ตำแหน่ง :  
เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ

ห้องพัก :

สำนักงาน มสด.นครนายก

เบอร์โทรศัพท์ :

037-321-590 # 6445

อีเมล์ :

-

การศึกษา :

บธ.บ. (การจัดการ)                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

 

 

 

นางเอมิกา  รัตนมาลา  

 

ตำแหน่ง :  
เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ

ห้องพัก :

 

เบอร์โทรศัพท์ :

 

อีเมล์ :

-

การศึกษา :

บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

 

 

 

 

นางสาวปานใจ  ยกกลิ่น        

 

ตำแหน่ง :  
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน

ห้องพัก :

ห้องผู้อำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ :

037-321-590 # 6442

อีเมล์ :

-

การศึกษา :

น.บ. (กฏหมาย)                                มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.ม. (กฏหมาย)                             มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (กำลังศึกษา)

 

 

 
 

 

 
 

นางสาวธารารัตน์  วรรณรัตน์  

 

ตำแหน่ง :  
เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการ

ห้องพัก :

ห้องวิทยบริการ

เบอร์โทรศัพท์ :

037-321-590 # 6447

อีเมล์ :

-

การศึกษา :

บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม)                                              มหาวิทยาลัยเทคเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 

 

นายจักรพันธ์  อบอวล       

 

ตำแหน่ง :  
วิชาการและงานทะเบียน

ห้องพัก :

ห้องผู้อำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ :

037-321-590 # 6445

อีเมล์ :

-

การศึกษา :

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

 

 
 

นายวรฤทธิ์  อุจวาที

 

ตำแหน่ง :  
เจ้าหน้าที่วิทยบริการ

ห้องพัก :

สำนักงาน มสด.นครนายก

เบอร์โทรศัพท์ :

037-321-590 # 6445

อีเมล์ :

-

การศึกษา :

วท.บ. (อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม)             มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

 

 

นายศักสิทธิ์  วังกานนท์        

 

ตำแหน่ง :  
เจ้าหน้าที่ธุรการและประชาสัมพันธ์

ห้องพัก :

ูสำนักงาน มสด.นครนายก

เบอร์โทรศัพท์ :

037-321-590 # 6445

อีเมล์ :

-

การศึกษา :

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

 

 

นายสมชาย  จงรักษ์          

 

ตำแหน่ง :  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายยานพาหนะ

ห้องพัก :

 

เบอร์โทรศัพท์ :

 

อีเมล์ :

-

การศึกษา :

 

 

 

 
 

ร้อยตรีปรีชา  ศรีสรวล     

 

ตำแหน่ง :  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายยานพาหนะ

ห้องพัก :

สำนักงาน มสด.นครนายก

เบอร์โทรศัพท์ :

037-321-590 # 6445

อีเมล์ :

-

   
การศึกษา : โรงเรียนทหารม้า                                   ศูนย์การทหารม้าสระบุรี   รุ่น 5/2523