บทความทางวิชาการ
ปี 2548
ปี 2549
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
โดย อาจายร์ธวัชชัย เพ็งพินิจ
สรุปบทความความวิชาการ ปี 2552
ลำดับ
ชื่อบทความ
ชื่อหนังสือ
ปีที่/ฉบับที่
ว/ด/ป
หน้า
1
คอร์รัปชั่นหัวส่ายหางจึงกระดิก วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2552 ป$ที่ 32 ฉบับที่ 11278 มติชนรายวัน
2
เด็กทุกคนคือสมบัติของโลก วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552 ป%ที่ 32
ฉบับที่ 11264 มติชนรายวัน
3
ไทยไม่เชื่อไทย วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11334 
4
สองพันบาท วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11313