ประวัติส่วนตัว

  ชื่อ-นามสกุล ผศ.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
  สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  สถานที่ติดต่อ 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  เบอร์โทรศัพท์ 089-4492410
  แฟกซ์  
  E-mail Address lekkhrouthongkhieo@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

  ปริญญาเอก

กำลังศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต

ภาควิชาประวัติศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์

จุฬา
 
ปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย

จุฬาฯ

ศิลปากร

 
ปริญญาตรี

ครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปศึกษา

จุฬา

ประวัติการทำงาน
 
  พ.ศ.2540 - 2544 ผู้จัดการฝ่ายพัฒฬนาผลิตภัณฑ์ บริษัทเอ็นจ์อีคอน อินเตอร์เทรด ประเทศไทย จำกัด  
  พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน อาจารย์โปรแกรมศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต