มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์พัทยา  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2543 ณ  เลขที่  189/30  หมู่  11   ตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี    เดิมเรียกว่า “ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์พัทยา”  เริ่มเปิดสอน
      
       พ.ศ.2543  เปิดสอนระดับปริญญาตรี  (4 ปี) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  และโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.บ.) โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  และระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  โปรแกรมวิชาบัญชี  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โปรแกรมวิชาการตลาด  โปรแกรมวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์  โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  จนกระทั่งถึงปี  2547
      
       พ.ศ. 2546
           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เปลี่ยนสาขาวิชาจากสาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นสาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แทน

       พ.ศ. 2547  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพจาก “สถาบัน”  เป็น “มหาวิทยาลัย” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ.2547  ชื่อว่า  “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต”  ศูนย์พัทยา  จึงเปลี่ยนเป็น  “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   ศูนย์พัทยา”  โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรี  (4 ปี) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.)   โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์   และระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  โปรแกรมวิชาบัญชี  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โปรแกรมวิชาการตลาด  โปรแกรมวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์  โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

       พ.ศ. 2548   

          -  เปิดสอนระดับปริญญาตรี  (4 ปี) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.)   โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์   และระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  โปรแกรมวิชาบัญชี  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โปรแกรมวิชาการตลาด  โปรแกรมวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์  โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
          -  เปิดสอนระดับปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

       พ.ศ. 2549   
          - เปิดสอนระดับปริญญาตรี  (4 ปี) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.)   โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์   และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
          -  เปิดสอนระดับปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

       พ.ศ. 2550   

          -  เปิดสอนระดับปริญญาตรี  (4 ปี) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.)   โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์   และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
          -  เปิดสอนระดับปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

       พ.ศ. 2551    เปิดสอนระดับปริญญาตรี  (4 ปี) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.)   โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์   และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

       พ.ศ. 2552
    ขยายการจัดการศึกษา  ตามโครงการร่วมมือพัฒนาบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์พัทยาและเมืองพัทยา  ระดับปริญญาตรี  (4 ปี) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.)   โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์    

           ในปี  พ.ศ.2543-2546      ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์  คือ  นายกู้เกียรติ์  สุขพุฒ 
           ในปีพ.ศ.2547-2550        ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์  คือ  นางสาวรุ่งนภา  เลิศพัชรพงศ์  
           ในปีพ.ศ.2551-ปัจจุบัน       ผู้อำนวยการศูนย์พัทยาคนปัจจุบัน คือ  นายณัฐชนน  สภานุรัตน์

                                                                                                                          
    ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์พัทยา  ได้ย้ายที่ตั้งมา ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล)  เลขที่  26  หมู่ที่10  ถนนพัทยาใต้   ตำบลหนองปรือ   อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี
 
   


Best view at 1024 x 768 pixels
Copyright @ 2010 / Dusit Web Master