งานวิจัย
1 านวิจัยเรื่องการศึกษาภาพจิตรกรรมสีน้ำของสวัสดิ์ ตันติสุข (งานวิจัยระดับดี)
2 งานวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสร้างผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ของประหยัด พงษ์ดำและประพันธ์ ศรีสุตา
งานบริการทางการศึกษา
1 ที่ มนส.179/2552 จัดโครงการฝึกอบรมศิลปะการวาดภาพสีน้ำและสีน้ำมัน ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 12 มีนาคม - 13 เมษายน 2552
2 ที่ ปชส. 003/2552ได้รับเชิญให้นำผลงานภาพวาดสีน้ำมาจัดแสดงในงานมหกรรมศิลปะสีน้ำซีคอนสแควร์ ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ จัดโดยมูลนิธิซีคอนสแควร์ 22 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2552
3 ที่ ลอ.056/2552 ได้รับเชิญเป็นวิทยากร งานนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศในชื่องาน'' ลานสุนทรีย์ นาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ ''11- 12 มีนาคม 2552
4 ที่ รมป.2704/2552 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรมโครงการสัมมนาหัวข้อ " สุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี และลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย" ศูนย์ประสานงานหลักศูนย์อุบลราชธานี 20-21 มิถุนายน 2552
5 ที่ สภว2.069/2552 ได้รับเชิญเข้าร่วมสาธิตและแสดงผลงานด้านศิลปะ ในโครงการสัมมนาวิชาการครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "ดอกไม้กับวิถีชีวิตคนไทย" ณ ห้องภาณุรังสี โรงแรมรอยัลริเวอร์ 10 กรกฎาคม 2552
6

ที่ นศ. 010/2552 ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการสร้างงานศิลปะและสาธิตการสร้างสรรค์งานศิลปะในรายวิชาสุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 9 กันยายน 2552

7 ที่ รมป.374/2551 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรมโครงการสัมมนาหัวข้อ " สุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี และลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย" ศูนย์ประสานงานหลักศูนย์อุบลราชธานี 9-10 กุมภาพันธ์ 2551
8 ที่ รมป.374/2551 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรมโครงการสัมมนาหัวข้อ " สุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี และลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย" ศูนย์ประสานงานหลักศูนย์อุบลราชธานี 9-10 กุมภาพันธ์ 2551
9 ที่ รมป.2033/2551 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรมโครงการสัมมนาหัวข้อ " สุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี และลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย" ศูนย์ประสานงานหลักศูนย์อุบลราชธานี 7-8 มิถุนายน 2551
10 ที่ นบ.52307/1434 ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการ การตัดสินประกวดวาดภาพวันยาเสพติดโลก จัดโดยเทศบาลเมืองบางกรวย จ.นนทบุรี 25-26 มิถุนายน 2551
11 ที่ วธ0818/407 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนวาดภาพสีน้ำและสีน้ำมันให้กับนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี 29 สิงหาคม 2551
12

ที่ ศธ 04076.020/ว1647 ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานศิลปะของนักเรียนโรงเรียนวัดเขมาภิตาราม กลุ่มสาระการเรียนศิลปะในหัวข้อ " เมืองนนท์เมืองสวยงาม "

 

 
 
งานสร้างสรรค์ทางวิชาการ
งานสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
1 ที่ วทส.1026/2551 เป็นผู้ดำเนินรายการผลิตสื่อทางด้านศิลปะสำหรับเด็ก สำหรับเผยแพร่ผ่านระบบ SDIB ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต