มหาวิทยาลัยาชภัฏสวนดุสิต

แบบสอบถาม

ความต้องการศึกษาต่อ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ(เรียนนอกเวลา) ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2551

สอบวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2551 เวลา 8.30-12.00 น.

คำชี้แนะนำการกรอกแบบสอบถาม

1. หลักสูตร มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลจากผู้เข้าสอบสัมภาษณ์
2. โปรดเติมคำหรือเลือก click ตามระดับความคิดเห็นของท่าน ตรงกับ ความเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เลขประจำตัวสอบ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
2. เลขประจำตัวประชาชน(13 หลัก) (ตัวอย่างเช่น 081-5615161)
3. ชื่อสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
4. จังหวัด
5. เพศ ชาย หญิง
6. ประเภทการศึกษาที่ได้สำเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจ ช่าง/อุตสาหกรรม
  ศิลปะ วิทย์-คณิต
  ศิลป์-คำนวณ ศิลป์-ภาษา
     
7. เกรดเฉลี่ยสะสมที่สำเร็จการศึกษา  
8. สถาบันอุดมศึกษาที่ท่านต้องการเข้าศึกษา 3 อันดับแรก
8.1
8.2
8.3
9. ท่านต้องการศึกษาต่อในกลุ่มสาขาใดที่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 ลำดับแรก โดยให้ระบุหมายเลข 1 ถึง 3 ด้านหน้า ส่วนที่ไม่ได้เรียงลำดับให้ระบุเลข 0 (ศูนย์)
 1.การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์  2.คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย  3.คอมพิวเตอร์อะนิเมชั่น
 4.ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  5.คอมพิวเตอร์กราฟิก  6. Interactive Multimedia
10. แหล่งเงินทุนที่สนับสนุนในการเรียน
 1. บิดา-มารดา           2. ญาติพี่น้อง         3. ทำงานระหว่างศึกษา          4. กองทุน
กรณีแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนทางการเรียนเป็น บิดา-มารดา/ญาติพี่น้อง ให้ตอบ ข้อ 11.-12.
11. อาชีพของผู้อุปการะ
1.รับจ้าง แรงงาน 2. เกษตรกร (ทำนา ทำสวน ทำไร่) 3. ค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
4. พนักงานบริษัท รัฐวิสาหกิจ เอกชน 5.รับราชการ พนักงาน ลูกจ้างราชการ 6. อื่น ๆ ระบุ
12. รายได้ของผู้อุปการะ
ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน 5,000-10,000 บาทต่อเดือน    
10,001-20,000 บาทต่อเดือน 20,001 บาทขึ้นไปต่อเดือน  
13. ท่านทราบหรือไม่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ    ไม่ทราบ  
หากข้อ 13. ตอบว่า "ทราบ" เหตุใดท่านจึงไม่เลือกเรียนหลักสูตรดังกล่าว
14. ปัจจุบันท่านทำงานอยู่ที่ ชื่อหน่วยงาน  จังหวัด
ตำแหน่ง
15. เหตุผลหลักสำหรับท่านที่เลือกเรียน ต่อในหลักสูตร นี้เพื่อ
 ต้องการเพิ่มพูนความรู้               ต้องการปรับเลื่อนตำแหน่งเมื่อสำเร็จการศึกษา            ต้องการเปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่
 ต้องการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น         ต้องการพบปะเพื่อน-สร้างมิตรภาพในกลุ่มธุรกิจ

 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ให้เลือก Click ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดตามความคิดเห็นของท่าน

ตอนที่ 2.1 ความคิดเห็นต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายการการประเมิน

ผลการประเมิน
เห็นด้วยที่สุด(5) เห็นด้วย(4) ไม่แน่ใจ(3) ไม่เห็นด้วย(2) ไม่เห็นด้วยที่สุด(1)
1. ข้าพเจ้ารู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
3. คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
4. มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม
5. ข้าพเจ้าทราบว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้มีการเปิดศูนย์การศึกษาหลายแห่ง
6. ถ้าข้าพเจ้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะทำให้ข้าพเจ้าหางานทำได้
7. ข้าพเจ้าจะรู้สึกภูมิใจถ้าได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้
8. ข้าพเจ้าพอใจกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
9. ข้าพเจ้าต้องการเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้
10. ข้าพเจ้ากล่าวถึงมหาวิทยาลัยแห่งนี้ในด้านดีเสมอ

ตอนที่ 2.2 เหตุผลที่ท่านต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

รายการการประเมิน

ผลการประเมิน
มากที่สุด(5) มาก(4) ปานกลาง (3) น้อย

(2)

น้อยที่สุด(1)
1. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2. คุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. การแนะนำจากผู้ปกครอง
4. การแนะนำจากเพื่อน
5. การแนะนำจากรุ่นพี่
6. การแนะแนวจากครูโรงเรียนเดิม
7. การประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัย
8. การให้โควตาล่วงหน้าก่อน Admission
9. สถานศึกษาอยู่ใกล้ที่พักอาศัย
10. ความเหมาะสมด้านค่าใช้จ่าย
11. จำนวนบัณฑิตที่ได้ทำงาน

ตอนที่ 2.3 ความสนใจในหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายการการประเมิน

ผลการประเมิน
เห็นด้วยที่สุด(5) เห็นด้วย(4) ไม่แน่ใจ(3) ไม่เห็นด้วย(2) ไม่เห็นด้วยที่สุด(1)
1. ข้าพเจ้าสนใจเรียนหลักสูตรนี้
2. หากมีการเปิดการเรียนการสอนต่อไป ข้าพเจ้าจะแนะนำให้คนรู้จักเรียนต่อไป
3. ข้าพเจ้าจะเลือกเรียนหลักสูตรนี้ถ้าหากมีงานรองรับ
4. เห็นด้วย ถ้าหากหลักสูตรนี้เปิดทำการเรียนการสอนที่
   4.1 ศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาหลักสูตร
   4.2 ในมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ตลอดระยะเวลาหลักสูตร
5. ข้าพเจ้าคิดว่าหลักสูตรนี้จะทำให้ข้าพเจ้ามีอาชีพที่ดีในอนาคต

 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม