head
     ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Pre-school Education

ชื่อปริญญา

                  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 
                  Bachelor of Education in Early Childhood Education
                  
                  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : คบ. ( การศึกษาปฐมวัย ) 
                  B. Ed .(Early Childhood Education)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปรัชญาของหลักสูตร

                   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเป็นหลักสูตรผลิตครูชั้นวิชาชีพที่มีปรีชาสามารถ (Capability) ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม
จริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีสติปัญญา ความสามารถและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขรู้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหา
หรือวิกฤตได้ด้วยสติปัญญา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

                  ผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้บัณฑิตครูมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู เป็นครูชั้นวิชาชีพที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดีและเก่ง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
                           1. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน สร้างองค์ความรู้โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การทำงาน
การแก้ปัญหาและการเรียนรู้จากทีม
                           2. เน้นกระบวนการจัดการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะและความรู้เฉพาะทางสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพเป็นอย่างดี
                           3. มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกของความเป็นครูด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้และการได้รับแบบอย่างที่ดีจากผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน

             บัณฑิตครุศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้
                  •  เป็นคนดี มีจุดมุ่งหมายขอชีวิต มีหลักการในการดำเนินชีวิต เข้าถึงความงามและความดีของชีวิต มีพลังและความมุ่งมั่น ในการพัฒนาตน และพัฒนาความก้าวหน้า
ของส่วนรวม รักชุมชน และท้องถิ่น สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
                  •  เป็นคนเก่ง มีความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างน้อยสองภาษา มีความรักในการ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน อย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการใช
้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาสามารถเผชิญสถานการณ์ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
                  •  เป็นครูดี เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน มีคุณสมบัติของความเป็นกัลยาณมิตรกับผ้เรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมมือ กับชุมชน เพื่อพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา
เป็นผู้มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                  •  เป็นครูเก่ง มีปรีชาสามารถในการจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้รอบรู้และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนถนัด มีความคิด สร้างสรรค์และสามารถวิจัย
เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ระบบการศึกษาและการจัดการศึกษา

          1. ระบบการศึกษา
                    1.1 จัดการศึกษาแบบทวิภาค หนึ่งปีการศึกษามี 2 ภาคเรียน หนึ่งภาคเรียนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห
                    1.2 ในกรณีที่จัดการศึกษาแบบอื่น ให้ยึดมาตรฐานชั่วโมงรวมแล้วไม่น้อยกว่า ข้อ 1.1
                    1.3 การจัดการศึกษาเป็นแบบชุดวิชา โดยมีสัญลักษณ์ น(ท-ป-อ)
                              น หมายถึง จำนวนหน่วยกิตของชุดวิชา
                              ท หมายถึง จำนวนเวลาเรียนทฤษฎี โดย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมง / สัปดาห์
                              ป หมายถึง จำนวนเวลาเรียนภาคปฏิบัติ โดย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
                              อ หมายถึง จำนวนเวลาเรียนรู้หรือปฏิบัติงานด้วยตนเองตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายโดย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 ชั่วโมง / สัปดาห์

สำหรับชุดวิชาฝึกประสบการณ์กำหนดให้ 1 หน่วยกิต เท่ากับ การปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง

                                                2. การจัดการศึกษา
                    2.1 การจัดการเรียนรู้ ความสำเร็จของการใช้หลักสูตรอยู่ที่การจัดการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามผลลัพธ์การเรียนรู้ ของแต่ละชุดวิชา ที่ต้องอาศัยหลักสำคัญ
คือการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การผสมผสานภาคทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน การแก้ปัญหาและการสร้างองค์ความรู้
                     2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของความนครู ประสบการณ์ที่จัดให้นักศึกษา มีการนำความรู้ ความสามารถ ทางด้านทฤษฎีไปฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม อาจดำเนินการได้โดยให้นักศึกษาอยู่หอพัก ของสถาบันผลิตครูหรือใช้กิจกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน
                    2.3 การปฏิบัติการสอนนักศึกษาจะต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพครูกำหนด
เป็นระยะเวลา 1 ปี ภายใต้การแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพครู

ระยะเวลาการศึกษา

           ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

                    1. การวัดผลและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาประจำสถาบันราชภัฎ
                    2. ผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                              2.1 มีเวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี
                              2.2 ผ่านการประเมินในชุดวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร
                              2.3 ผ่านเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่สถาบันกำหนด

หลักสูตร

           1. จำนวนหน่วยกิต

           หน่วยกิรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต

           2. โครงสร้างหลักสูตร

                    หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ประกอบด้วยกลุ่มชุดวิชาจำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้


กลุ่มชุดวิชา


จำนวนหน่วยกิต


    
     กลุ่มชุดวิชาศึกษาทั่วไป


ไม่น้อยกว่า 30


     กลุ่มชุดวิชาชีพครู

               -  ชุดวิชาการศึกษา

               -  ชุดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


ไม่น้อยกว่า 55

ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า 25


     กลุ่มชุดวิชาเฉพาะด้าน


ไม่น้อยกว่า 80


     กลุ่มวิชาเลือกเสรี


มาน้อยกว่า 6


     รวม


ไม่น้อยกว่า 171

หมายเหตุ : จำนวนหน่วยกิตและการคิดหน่วยกิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2542
                     ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(ทบวงมหาวิทยาลัย)

           3. การจัดการเรียนการสอน

                      การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแบ่งเป็น 4 กลุ่มชุดวิชา โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นสำคัญ

                       3.1 กลุ่มชุดวิชาศึกษาทั่วไป   ( General Education )

           ผลลัพธ์การเรียนรู้

                      กลุ่มชุดวิชานี้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีในฐานะที่เป็นคนไทยและประชากรของโลก โยสามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นใด
อีกหนึ่งภาษา เพื่อการสื่อสาร การค้นคว้า รู้ภูมิปัญญาไทย ท้องถิ่นและสากลเข้าใจบริบทชุมชนและสังคมโลกคิด และตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ ใช้เทคโนโลยีในการศึกษา
ค้นคว้า และการทำงานรวมทั้งพัฒนาตนเองและบริหารจัดการชีวิตได้อย่างเหมาะสม

           แนวทางจัดการเรียนรู้

                      ชุดวิชาศึกษาทั่วไปแต่ละชุด มุ่งให้เกิดปรีชาสามารถหลายประการที่จำเป็นต่อกี่ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข และการปรับตัวได้อย่างมีคุณภาพทำให้มีฐานความร
ู้เพียงพอสำหรับการตัดสินใจ และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ กิจกรรมการเรียนรู้ ของกลุ่มนี้ จึงเน้นการจัดแบบองค์รวม มีการผสมผสานระหว่างทฤษฎีกับปฏิบัต
ิ โดยให้ผู้เรียนศึกษาและวิเคราะห์หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงสู่สภาพจริงด้วยการนำความรู้มาเสนอแนะแนวทางพัฒนาตนและสังคมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จึงต้องบูรณาการหลักวิชาและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายในสังคม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติในสถานการณ์จริง

           กลุ่มชุดวิชาศึกษาทั่วไป ( General Education ) มีชุดวิชาในการกลุ่มนี้ จำนวน 30 หน่วยกิต คือ


รหัสวิชา


ชื่อชุดวิชา


หน่วยกิต


GEED 101


    การสื่อสารด้วยภาษาไทย
    Communication in Thai Language


5 ( 2-4-3 )


GEED 102


    การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
    Communication in English Language


6 ( 3-4-3 )


GEED 103*


    การสื่อสารด้วยภาษา............(ภาษาในเอเชีย)
    Communication in .......... Language

4 ( 1-4-3 )


GEED 104


    การคิดและการพัฒนาตน
    Thinking and Personal Growth

5 ( 2-4-3 )


GEED 105


    มนุษย์กับสังคม
    Human Beings and Society

5 ( 2-4-3


GEED 106


    ชีวิตกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    Life Through Science and Technology

5 ( 2-4-3 )

 

 หมายเหตุ : GEED 103*   เลือกเรียน 1 ภาษาต่อไปนี้คือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาเมียนมาร์ ภาษมาเลเซีย

           3.2 กลุ่มชุดวิชาชีพครู ( Professional Courses )

           ผลลัพธ์การเรียนรู้

           กลุ่มชุดวิชาชีพครู มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นครูดี มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครูมีจิตสำนึกของความเป็นครู มีจริยธรรมและคุณธรรมในวิชาชีพครูมีความสามารถ
ในการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการจัดการเรียนรู้
รู้จักธรรมชาติของผู้เรียนทั้งผู้เรียนปกติ และผู้ที่เรียนที่มีความต้องการพิเศษ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

           แนวทางจัดการเรียนรู้

           กลุ่มชุดวิชาชีพครู มุ่งให้ผู้เรียนเกิดปรีชาสามารถตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของกลุ่มชุดวิชาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการจัดแบบองค์รวม ซึ่งมีการผสมผสานระหว่าง
ทฤษฎีกับปฏิบัติ โดยให้ผู้เรียนศึกษาและวิเคราะห์หลักการแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แล้วเชื่อมโยงสู่ห้องเรียนและสถานศึกษาในสภาพจริง รวมทั้งสามารถนำความรู้มาเสนอแนะแนว
ทางพัฒนา สภาพที่เป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีการบูรณาการทั้งในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา ชุมชน และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการทำงานในวิชาชีพร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ผู้สอนครูพี่เลี้ยง นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

           กลุ่มชุดวิชาชีพครู ประกอบด้วย 2 ชุดวิชา คือชุดวิชาการศึกษา และชุดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดังนี้คือ

                      3.2.1 ชุดวิชาการศึกษา ( Eduction ) ประกอบด้วยชุดวิชา 6 ชุด จำนวนรวม 30 หน่วยกิต ผู้เรียนต้องเรียนครบทุกชุด ดังนี้


รหัสวิชา


ชื่อชุดวิชาหน่วยกิต


EDUC 101


    พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม
    Foundation in Education and lnclusive Education


5 ( 2-4-3 )


EDUC 102


    ธรรมชาติของผู้เรียน
    Nature of the Learner


5 ( 2-4-3 )


EDUC 103


    หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้
    Curriculum and Management of Learning


5 ( 2-4-3 )


EDUC 104


    นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
    Learning lnnovation


5 ( 2-4-3 )


EDUC 105


    การพัฒนาความเป็นครูวิชีพ
    Teacher Professional Development


5 ( 2-4-3 )


EDUC 106


    การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
    Research for Learning Development


5 ( 2-4-3 )

                     3.2.2 ชุดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ( Professional Training ) ประกอบด้วยชุดวิชา 5 ชุด จำนวน
รวม 25 หน่วยกิต ผู้เรียนต้องเรียนครบทุกชุด ดังนี้


รหัสชื่อชุดวิชา


หน่วยกิต


PROF 101


    การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
    Practicum 1


3 (ไม่น้อยกว่า 135 ชม.)


PROF 102


    การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
    Practicum 2


3 (ไม่น้อยกว่า 135 ชม.)


PROF 103


    การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3
    Practicum 3


3 (ไม่น้อยกว่า 135 ชม.)


PROF 104


    การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 1
    Internship1


8 (ไม่น้อยกว่า360 ชม.)


PROF 105


    การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 2
    Lnternship2


8 (ไม่น้อยกว่า360 ชม.)


           3.3 กลุ่มชุดวิชาเฉพาะด้าน ( Specialization )

           ผลลัพธ์การเรียนรู้

           กลุ่มชุดวิชานี้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้รอบรู้วิทยาการในฐานะที่เป็นผู้สอนในสาระการเรียนรู้ที่ตนเองสนใจ เข้าใจสาระการเรียนรู้ ที่สอนอย่างถ่องแท้ ตระหนักถึงคุณค่าของสาระ
การเรียนรู้ที่สอน มีระบบพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและด้วยตนเอง สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพครูได้อย่างเหมาะสม

           แนวทางจัดการเรียนรู้

           กลุ่มชุดวิชานี้ประกอบด้วยวิชาเฉพาะด้าน 8 สาขาวิชาที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนั้น กิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มนี้ จึงเน้นการศึกษา
และการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้และความต้องการที่มีอยู่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามมาตรฐานช่วงชั้นที่ผู้เรียนเลือกอย่างลึกซึ่ง การจัดกิจกรรม
จึงต้องมีลักษณะของการบูรณการความรู้ที่ได้จากหลักการและทฤษฎีต่างๆ ในสาระการเรียนรู้นั้นๆ มาปฏิบัติและพัฒนาให้มีความเหมาะในสถานการณ์จริง
           ชุดวิชาเฉพาะด้าน จัดโปรแกรมการศึกษาเป็น 2 ลักษณะ คือ วิชาเฉพาะด้านเดี่ยวหรือวิชาเอกเดี่ยว ซึ่งเลือกเรียนวิชาเฉพาะด้าน เพียง 1 สาขาวิชา จำนวนไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต
และวิชาเฉพาะด้านคู่หรือวิชาเอกคู่ซึ่งเลือกเรียน 2 สาขาวิชา สาขาวิชาละไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

           วิชาเฉพาะด้านทั้ง 2 สาขาวิชา มีดังนี้

                      -   การศึกษาปฐมวัย ( Early childhood Education )

                      -  การศึกษาพิเศษ ( Special Education )

           3.3.1 ชุดวิชาเฉพาะด้านการศึกษาปฐมวัย

           ผลลัพธ์การเรียน

           ชุดวิชาเฉพาะด้านการศึกษาปฐมวัย มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ธรรมชาติพัฒนาการและการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัย สามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ จัดสถานที่พัฒนาเด็กเพื่อส่งเสริมศักยกภาพของเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง สามารถจัดดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

           การจัดโปรแกรมการศึกษามี 2 ลักษณะคือ วิชาเฉพาะด้านเดี่ยวหรือวิชาเอกเดี่ยวให้เรียนไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านคู่ให้เรียน ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต ดังนี้


กลุ่ม / ชุดวิชา

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)


เดี่ยว
(81 หน่วยกิต)

คู่
(40 หน่วยกิต)

   กลุ่มภาษาอังกฤษทางวิชาการ****

     

          ECED 101 ภาษาอังกฤษสำหรับครูการศึกษาปฐมวัย 1

3( 1-2-3 )
*
*

          ECED 102 ภาษาอังกฤษสำหรับครูการศึกษาปฐมวัย 2

3( 1-2-3 )
*
       

   กลุ่มพื้นฐานการศึกษาปฐมวัย

          ECDE 201 การศึกษาปฐมวัย

5( 2-4-3 )
*
*

          ECED 202 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

5( 2-4-3 )
*
       

   กลุ่มภาษาและสังคม

          ECED 301 การพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย

5( 2-4-3 )
*
*

          ECED 302 ทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย

5( 2-4-3 )
*
*
       

   กลุ่มนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้

          ECED 401 สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็ก

5( 2-4-3 )
*

          ECED 402 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

5( 2-2-6 )
*
       

   กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

     

          ECED 501 วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

5(2-4-3)
*
*

          ECED 502 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

5(2-4-3)
*
*
       

   กลุ่มพลศึกษาและอนามัย

          ECED 601 กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

5( 1-6-3 )
*
*

          ECED 602 อาหารและอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย

5( 2-4-3 )
*
       

   กลุ่มสุนทรียภาพ

          ECED 701 สุนทรียภาพทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

5( 1-4-6 )
*
*

          ECED 702 สุนทรียภาพทางดนตรีและลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย

5( 1-4-6 )
*
*
       

   กลุ่มการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย

          ECED 801 การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

5( 2-4-3 )
*

          ECED 802 การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย

5( 2-4-3 )
*
       

   กลุ่มความเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัย

          ECED 901 การวิจัยการศึกษาด้านปฐมวัย

5( 1-6-3 )
*

          ECED 902 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย

5( 1-6-3 )
*
       


           กลุ่มนี้เป็นชุดวิชาที่จัดขึ้นตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506/ว65 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 เรื่องนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยผู้ที่เรียนวิชาเฉพาะด้านเดี่ยว ให้เรียนทั้ง 2 ชุดวิชาในกลุ่มแทนชุดวิชาใดวิชาหนึ่งใน 16 ชุดวิชา ตามโครงสร้างที่กำหนด
           สำหรับผู้ที่เลือกวิชาเฉพาะด้านคู่ ให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษทางวิชาการชุดที่ 1 ของแต่ละวิชาเฉพาะด้าน ทั้งนี้ชุดวิชาในกลุ่มภาษาอังกฤษทางวิชาการที่บังคับให้เรียน
อาจนับเป็นหน่วยกิตอยู่ในโครงสร้างของกลุ่มวิชาเลือกเสรีได้Download เอกสารเพิ่มเติม < word >< pdf >

 
Faculty of Education, Suan Dusit University  295 Nakorn Ratchasrima Road, Dusit, Bangkok 10300