head
     
              โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวัยราชภัฏสวนดุสิตเริ่มจากการเป็นแผนกอบรมครูอนุบาล ในโรงเรียนการเรือน พระนครเพื่อการเตรียมครูสอน
ในระดับอนุบาลซึ่งขาดแคลนอยู่ในขณะนั้น เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเปิดโรงเรียนอนุบาลขึ้นใน จังหวัดต่างๆ ภายหลังการก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศในปี พ.ศ. 2483
และพัฒนาขึ้นตามลำดับจนเป็น โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

                            พ.ศ. 2486 โรงเรียนการเรือนพระนคร เปิดแผนกอบรมครูอนุบาลเป็น ครั้งแรก
                            พ.ศ. 2493 รับนักเรียนจบม.6 เข้าเรียน 2 ปี โดยเริ่มใช้หลักสูตรประโยคครูอนุบาล และเรียนเพิ่มเติม เพื่อเป็นครูอีก 1 ปี
                            พ.ศ. 2501 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) สาขาการอนุบาลศึกษา
                            พ.ศ. 2520 เปลี่ยนหลักสูตรเป็น หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการอนุบาลศึกษาเป็นครั้งแรก พร้อมเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศเป็นโรงเรียนสาธิต
                                               อนุบาลละอออุทิศ วิทยาลัยครูสวนดุสิต
                            พ.ศ. 2521 เปิดสอนโครงการ อคป. การอนุบาลศึกษา รุ่นแรก
                            พ.ศ. 2523 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)การอนุบาลศึกษา
                            พ.ศ. 2529 เปิดสอนกศ.บป.(การศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ) ระดับป.กศ.ชั้นสูง และระดับ ค.บ. 2 ปี หลังอนุปริญญา เป็นครั้งแรก
                            พ.ศ. 2533 รับนักศึกษาโครงการคุรุทายาท ระดับ ค.บ. 4 ปี เอกการอนุบาลศึกษารุ่นแรก
                            พ.ศ. 2535 เปิดสอน กศ . บป . ( การศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ) ระดับ ค.บ. เป็นครั้งแรก
                            พ.ศ. 2539 รับนักศึกษาโครงการคุรุทายาท ระดับ ค.บ. 4 ปี เอกการอนุบาลศึกษาเป็นรุ่นสุดท้าย
                            พ.ศ. 2540 เปลี่ยนชื่อภาควิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
                            พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับปริญญาตรีศูนย์การศึกษานอกสถาบันเป็นครั้งแรกที่ ศูนย์พัทยา

 

             ปฐมวัยสวนคุสิต รอบรู้ สู้งาน สานคุณธรรม นำสังคม

             เป็นผู้นำในระดับอาเซียนด้านการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพบนพื้นฐานของภูมิปัญญาตะวันออก
และมีความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการ

               1. ด้านการบริหารมีการบริหารจัดองค์การอย่างมีระบบในด้านวิชาการ, ธรการ
               2. ด้านการจัดการเรียนการสอนของโปรแกรม จัดให้มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแล้วเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และสามารถแข่งขันได้
               3. ด้านการวิจัย สร้างงานวิจัยที่มีผลวิจัยที่เป็นที่ยอมรับต่อสังคม
               4. ด้านวิชาการและธุรกิจสัมพันธ์สร้างรายได้จากการธุรกิจวิชาการ
               5. ด้านการพัฒนาส่งเสริม เผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างและยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร

               1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการของโปรแกรมวิชาให้มีมาตรฐานสากล
               2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน
               3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมวิชาให้เป็นศูนย์ส่งเสริมวิชาการและบริหารชุมชนด้านการศึกษาปฐมวัย
               4. เพื่อนำผลงานทางวิชาการและการวิจัยนำมาพัฒนางาน
               5. เพื่อพัฒนาข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศโดยใช้ระบบ IT มาเป็นเครื่องมือดำเนินงาน


หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | หลักสูตร | บุคลากร | นักศึกษา | ข่าว-กิจกรรม | ผลงาน-โครงการ | งานวิจัย | ติดต่อเรา
 
Faculty of Education, Suan Dusit University  295 Nakorn Ratchasrima Road, Dusit, Bangkok 10300