head
x x x x x x x x contact

x

x
"สอนหนูให้เป็นเด็กดี ต้องเริ่มที่ หัวใจ"
คู่มือการจัดการเรียนรู้คุณธรรมในชั้นเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
"รวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จากนักการศึกษาชื่อดัง
ตัวอย่างกระบวนการจัดการเรียนรู้คุณธรรมในหน่วยการเรียนรู้
และในกิจวัตรประจำวัน นำเสนอโรงเรียนวิถีพุทธนำร่อง
ของประเทศไทย"
"สนุกเต้น เล่นดนตรี"
สุรียะทางศิลปะ ดนตรี และลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา งิ้วแหลม
"ร้องรำทำเพลงถือเป็นศิลปะ ที่ไม่ใช่ใครทุกคนก็จะทำได้
แต่ยากยิ่งกว่า ถ้าจะมีใครสักคน สามารถสอนให้ร้องได้
ฝึกเต้นเป็น บอกให้เข้าใจถึงจังหวะดนตรี
ผู้เขียนถ่ายทอดศิลปะเพลง และการเคลื่อนไหว
ให้คนเป็นครูได้รู้ ได้เข้าใจ จากรุ่นสู่รุ่น
ด้วยความตั้งใจ และด้วยความรัก
ตลอดเวลาในการเป็น "ครู" ผู้สร้าง "ครู"
 
Update : 21 July 2015
 
 
 
 
 

รายงานผล "โครงการ เรียน-เล่น เสริมความรู้ ภาคฤดูร้อน" ครั้งที่ 12

ณ กสทช. ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2556 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2556

 
คลิ้กดูรายละเอียด
รายงานผล "โครงการ เรียน-เล่น เสริมความรู้ ภาคฤดูร้อน" ครั้งที่ 11

ณ สำนักงานกิจกรรมกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์และกิจการโทรคนนาคมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2555 ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2555


คลิ้กดูรายละเอียด
เล่า ร้อง เต้น เล่นละคร :
เทคนิคการสอนเด็กปฐมวัยอย่างมีสุนทรียะ
โดย ผศ.รัตนา งิ้วแหลม
         อาจารย์ปรีดา ปัญญาจันทร์
         อาจารย์อภิสิรี จรัลชวนะเพท
         อาจารย์สุคนธจิต วงษ์เผือก
สำนักพิมพ์ สาราเด็ก
      
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
              และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์
             ร่วมจัดรายการวิทยุ "สบายๆ บ่ายวันจันทร์ ช่วงอาหารสมอง ยามบ่าย"
             ออกอากาศทุกวันจันทร์ ทาง AM. 891 KHz
             เวลา 13.30 น. – 14.00 น.


       สภาพแวดล้อมภายในและการจัดมุมเสริมทักษะและการพัฒนาการเด็ก
          เรียบเรียงโดย อาจารย์พรรัก อินทามระ
       "การสื่อสารที่ได้ผล"  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
     โครงการเสริมพิเศษให้นักศึกษาในชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงาน
     วิชาชีพครู 1  เรื่อง “ การผลิตหุ่นมือสำหรับเด็กปฐมวัย”
     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8.30 – 16.00 น.  

      การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
      วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2552
      ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

x ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปี ๒๕๕๖ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น ๑ และห้องหลักสูตรฯ ณ อาคารคณะครุศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
03/06/56
   
x นักศึกษาคณะครุศาสตร์
จัดงาน Bye Nior 51 Educations
วันที่ 15 มีนาคม 2556
ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

20/03/56
   
x เทคนิคการจัดการเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 19-20 มีนาคม 2556
ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา

19/03/56
   
x ครุศาสตร์ย้อนยุค สืบสานกีฬา
และการละเล่นพื้นบ้าน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารพลศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   
x โครงการ
“เด็กปฐมวัยไทยเปิดประตู สู่อาเซียน”
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
ณ บริเวณอาคารเยาวภา
   
x นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และหลักสูตรการประถมศึกษา
ร่วมเดินรณรงค์การเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
ในโครงการ Minutes for your hearts
วันศุกร์ที่ 7 และวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555
ณ หน่วยงานต่างๆ ทั้งในสำนักงาน ชั้นเรียน
และบริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

19/12/55
   
x คณะครุศาสตร์ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ
“สานรักด้วยแอโรบิค”
วันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 16.00 น.
ณ บริเวณอาคารเครื่องปั้นดินเผา อาคาร 8

06/12/55
   

ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
วันที่ 13 มิถุนายน 2555
ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์

15/06/55

   
การเดินทางไปศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2555

15/06/55
   
วิพากษ์ SAR หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์

01/06/55
more
educa001

     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
     คุณธรรมจริยธรรมงานมหกรรมทางการศึกษา
     เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 4

    โดย ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
    จากเว็บไซต์ http://www.educathai.com

   
pre

     ครูอนุบาลยุคใหม่ นำเสนอหลักการเรียน การสอน
     เด็กอนุบาลให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นไปตามลำดับขั้น
     มีความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับเด็กเล็กที่มีการพัฒนา
      ที่แตกต่างกันไป

     โดย ผศ.รัตนา งิ้วแหลม, ดร.ธวัชชัย กาญจนะทวีกุล
     อาจารย์พรรัก อินทามระ
     (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)

   
      ส้มตำบูรณาการ อ.นงนุช ศรีละออ
      รร.ประชาสามัคคี

      (ข้อมูลจาก www.thaiteachers.tv)
   
       การออกแบบและเทคโนโลยี ประถมศึกษา :
       พื้นฐานการออกแบบ - สัตว์เลี้ยงเสมือนจริง

      (ข้อมูลจาก www.thaiteachers.tv)
   
      สร้างครูปฐมวัยด้วยหลัก Brain Based Learning
      โดย ดร.นริสานันท์ เดชสุระ , อ.สิริญญา โกษะ

      (ข้อมูลจาก www.thaiteachers.tv)
   
      การสอนเรื่องความเคารพ และ มารยาท ในญี่ปุ่น
      ตอนที่ 1
      Teaching Respect and Manners :
      How Do They Do It In-Japan

      (ข้อมูลจาก www.thaiteachers.tv)
   
      สี่วัยของเด็ก: ช่วงปีแรก 0-5 ตอน 1
      Four Ages of Every Child :
      The First Age... 0-5 (1)
      การจัดการเรียนรู้ / ปฐมวัย

      (ข้อมูลจาก www.thaiteachers.tv)
   
      สี่วัยของเด็ก: ช่วงปีแรก 0-5 ตอน 2
      Four Ages of Every Child :
      The First Age... 0-5 (2)
      การจัดการเรียนรู้ / ปฐมวัย

      (ข้อมูลจาก www.thaiteachers.tv)
   
                        
 
หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | หลักสูตร | บุคลากร | นักศึกษา | ข่าว-กิจกรรม | ผลงาน-โครงการ | งานวิจัย | ติดต่อเรา
 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Faculty of Education, Suan Dusit University  295 Nakorn Ratchasrima Road, Dusit, Bangkok 10300