head
   
 
     คณะครุศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฯ ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553  ณ ห้องประชุมสโรบล ม.เทคโนโลยีราชมงคล
     รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 2551หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    
     โครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การเล่นเพื่อความเป็นอัจฉริยะของเด็กปฐมวัย”   
     รับสมัครครูอนุบาลโรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์   
     รับสมัครครูอนุบาลโรงเรียนอนุบาลชนานันท์ จำนวน 2 ตำแหน่ง ด่วน !!    
     ขอเชิญอาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการประกวดสื่อและแฟ้มสะสมงาน ของนักศึกษา
        หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2551
        ณ ห้องประชุมอาคารละอออุทิศ ชั้น 3  (3/10/51)  
     ตารางเรียนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 5 ปี  (รหัส 47-51)  (5/09/51)  
     หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย
        วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551  ณ อาคารเครื่องปั้นดินเผา (ข้างอาคาร 4) ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.  (13/02/51)
     ตารางเรียนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550    (01/10/50)
     แนวการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550  (06/08/50)
     ขอบข่ายและสาระของชุดวิชาต่างๆ ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   (03/08/50)
     ขอเชิญเข้าร่วมงานการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู วันที่ 4 และ 28 มิถุนายน 2550  (25/05/50)
     ขอเชิญครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง
        "การประเมิน กับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย" (25/09/49)
 
 
 
 
 
 

    โครงการประกวดของเล่นเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยของ มศว. และ สสส. (04/07/48)

     การรับสมัครครูหลายตำแหน่ง <จังหวัดนครราชสีมา> (10/10/48) 
     โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2548  (29/09/48)
     รายชื่อโครงการวิจัยคณะครุศาสตร์ ปี 2545-2547
     โครงการ "ห้องสมุดเพื่อน้อง" วันอังคารที่ 20 กันยายน 2548  ณ ศูนย์เยาวชนชุมชนสวนอ้อย
     โครงการอบรม เพลง เกม และกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย  (20/08/48)
   
   
   
 
หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | หลักสูตร | บุคลากร | นักศึกษา | ข่าว-กิจกรรม | ผลงาน-โครงการ | งานวิจัย | ติดต่อเรา
 
Faculty of Education, Suan Dusit University  295 Nakorn Ratchasrima Road, Dusit, Bangkok 10300