โครงการประกวดของเล่นเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
ข่าววันที่ 4 กรกฎาคม 2548

ชื่อโครงการ : ประกวดออกแบบของเล่นเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย(ฟ.ฟัน หรรษา)
กลุ่มเป้าหมาย : เด็กปฐมวัย (อายุระหว่าง 3-5 ปี)
ผู้เข้าร่วมโครงการ : นิสิต - นักศึกษา และผู้ที่สนใจ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : มิถุนายน - ตุลาคม 2548

รางวัลสำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือก :

         1. ราวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 3000 บาท 1 รางวัล
         2. ราวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา 1000 บาท 1 รางวัล
         3. ราวัลชมเชย ทุนการศึกษา 500 บาท 2 รางวัล


กำหนดการ :

          เปิดรับสมัคร 1 มิถุนายน ถึง 22 กรกฏาคม 2548
          อบรมให้ความรู้ ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2548
         ปิดรับผลงานภายในวันที่ 16 กันยายน 2548
         ประกาศผลการตัดสินและมอบราวัล 28 ตุลาคม 2548


สถานที่ติดต่อ : ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก และทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ 02-664-1000 ต่อ 5081   http://dent.swu.ac.th/

E-mail : srn_na@hotmail.com, ball_swu@hotmail.com