หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 5 มีนาคม 2552 ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ (ตึกขาว) ต.อ่างศิลา จ.ชลบุรี


อาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้รับเชิญเป็นวิทยากร โรงเรียนสังกัดเทศบาล ตำบลอ่างศิลา

            เทศบาลตำบลอ่างศิลา จ.ชลบุรี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย”
   ให้กับครูผู้สอนระดับปฐมวัยและนักวิชาการศึกษา โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
   และ อาจารย์พรรัก อินทามระ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย บรรยายและปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
   เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552  ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ (ตึกขาว)  ตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี