การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพครูปฐมวัยมืออาชีพ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
     ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย รหัส 50 ชั้นปีที่ 2 จำนวน 81 คน
           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     วันที่ 30 กรกฎาคม 2551  ณ ห้องประชุมสัมมนาคารสหกรณ์