การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตละอออุทิศการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

                    ในงานมีการจัดแสดงสื่อของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาพิเศษที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติงานและคัดเลือก
      ประกวดสื่อดีเด่นจากสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาจากภายนอกมาเปิดรับสมัครครูด้วย ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2552
      ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ