โครงการเสริมพิเศษ เรื่อง “ การผลิตหุ่นมือสำหรับเด็กปฐมวัย”

        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8.30 – 16.00 น.        หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการเสริมพิเศษให้นักศึกษาในชุดวิชาการฝึกปฏิบัติ
   งานวิชาชีพครู 1 ( Prof 101 ) เรื่อง “ การผลิตหุ่นมือสำหรับเด็กปฐมวัย” วิทยากรได้แก่
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกกร บุษยะกนิษฐ์ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8.30 – 16.00 น.