head
   
  x เทคนิคการจัดการเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 19-20 มีนาคม 2556
ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา

19/03/56
  x ครุศาสตร์ย้อนยุค สืบสานกีฬา
และการละเล่นพื้นบ้าน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารพลศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  x นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และหลักสูตรการประถมศึกษา
ร่วมเดินรณรงค์การเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
ในโครงการ Minutes for your hearts
วันศุกร์ที่ 7 และวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555
ณ หน่วยงานต่างๆ ทั้งในสำนักงาน ชั้นเรียน
และบริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

  x

ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
วันที่ 13 มิถุนายน 2555
ณ ้หองประชุม 434 คณะครุศาสตร์

  x วิพากษ์ SAR หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์

  x ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 1 จากรายละเอียดรายวิชาสู่เอกสารประกอบการสอน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.00 - 17.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (ห้อง 434) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  x นักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมการฟังบรรยายเพื่อรับความรู้
จากรายการโทรทัศน์ครู โดยมีท่านวิทยากร
รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
และการสอนกับด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นผู้ให้ความรู้

      โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย
    ของคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2554
    (วันแรก) วันที่ 18 มิถุนายน 2554
      โครงการมหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุลักษณ์เอกลักษณ์
    วัฒนธรรมไทย “ประกวดมารยาทไทย” ครั้งที่ 1
    ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2554
     ณ อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
        การประชุมวิพากษ์ SAR หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
      วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์
         การเสวนา Learning For Young Creative Mind
       วันที่ 1 กันยายน 2553
       ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร
         โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนด้านศิลปวัฒธรรม
       วันที่ 24 สิงหาคม 2553
       ณ โรงเรียนพระยาพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร
         โครงการบริการนวัตกรรมทางวิชาการ ด้านการศึกษาปฐมวัย
       เรื่อง eDLRU
       วันที่ 1 กันยายน 2553
       ณ ห้อง 11204
         หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม
       วันที่ 19-21 สิงหาคม พ.ศ.2553
       ณ โรงเรียนห้วยกะปิ จังหวัดชลบุรี
        กิจกรรม พี่ชวนน้อง คิดดี ทำดี ถวายสักการะ
      พระบรมฉายาลักษณ์และเยี่ยมชมอาคารเยาวภา ณ อาคารเยาวภา
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 20 สิงหาคม 2553
 
       โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
      เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
      ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา
      วันที่ 16 สิงหาคม 2553
        การสัมมนา สวนดุสิต จุดประกายคิดดี ทำดี สร้างเครือข่าย
      คนต้นแบบสวนดุสิต ณ ห้องประชุม Hall 3 ชั้น 4 ศูนย์สิรินธร
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 10 สิงหาคม 2553
        หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม
      ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
      วันที่ 30 -31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
 (04/08/53)   
       โครงการพัฒนาจริยธรรม
      ณ วัดชนะสงคราม และหอประชุมรักตะกนิษฐ
      วันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2553
        การปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2553
      วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553
      ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

      (11/06/53)   
        การอบรมการลงทะเบียนเรียนให้แก่นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1
      โดยเชิญวิทยากรจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

      (11/06/53)   
        โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้าน
      การประกันคุณภาพการศึกษา
      วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
  (10/05/53)   
        โครงการอบรมผู้นำนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา       ระหว่างวันที่วันที่ 28 - 30 เมษายน 2553
      (07/05/53)   
         การนำเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
       เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
       แนวพุทธสำหรับเด็กปฐมวัย
  (22/02/53)   
        วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชม
      และ ศึกษาดูงาน การศึกษาปฐมวัย
      คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

      (09/02/53)  
       นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เข้าชมนิทรรศการ
      “Project Approach” ของเด็กโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2552
  (21/12/52)  
       นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยศึกษาดูงาน
     ตามโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 5 ปี
     17 กันยายน 2552
     ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จ.ราชบุรี
(02/09/52)
       โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยทั่วประเทศ
     (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
     วันที่ 22-23 สิงหาคม 2552
(26/08/52)
       โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยทั่วประเทศ      (จังหวัดลำปาง)
     วันที่ 22-23 สิงหาคม 2552
(26/08/52)
       หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจัดโครงการพัฒนา
     บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยทั่วประเทศ
     ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2552
     ณ โรงแรมเอเซียพัทยา จ.ชลบุรี
  (18/08/52)  
       หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม
     วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552
     ณ สำนักงานเขตคูคต จังหวัดปทุมธานี
 (10/08/52)
       โครงการสร้างเสริมภาวะผู้นำนักศึกษาหลักสูตร
     การศึกษาปฐมวัยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4
     ระหว่างวันที่ 1– 2 กรกฎาคม 2552
 (16/07/52)
       กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นบัณฑิต
     ที่มีหัวใจความเป็นครูและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
     (Humanized Educare)
     วันที่ 1 มิถุนายน 2552  ณ อาคาร 4 ห้อง 433
 (3/06/52)  
       ภาพการประชุมตรวจสอบภายในคณะครุศาสตร์
     วันที่ 26 พฤษภาคม 2552
     ณ ห้อง 433 คณะครุศาสตร์
(26/05/52)  
       หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
     เรื่อง“การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย”
     วันที่ 5 มีนาคม 2552  ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ (ตึกขาว)
     ตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
 (06/03/52)  
       หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจัดกิจกรรมด้วยรักจากใจส่งพี่ปฐมวัยปี 5
     นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเลี้ยงส่งอำลา
     รุ่นพี่ปี 5 ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2552  ณ อาคารดินเผา
      คณะครุศาสตร
์  (06/03/52)  
      การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย
    (2-4 ปี)  วันที่ 22 - 23 มกราคม 2552 ณ ห้อง 433 และ 434
    คณะครุศาสตร์
 (23/01/52) 
      กิจกรรมแบ่งปันรักด้วยใจในโครงการบริการทางวิชาการ
    ด้านการศึกษาปฐมวัย
    ในวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2551
  (09/09/51)  
      การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพครูปฐมวัยมืออาชีพ
    ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
    ณ ห้องประชุมอาคารสัมมนาคารสหกรณ์
    วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2551
 (04/08/51) 
       กิจกรรมเข้าค่ายฝึกทักษะภาวะผู้นำและทักษะสังคม
     ในโครงการ “สร้างเสริมศักยภาพนักศึกษาหลักสูตร
     การศึกษาปฐมวัย” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2551
     ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

     (30/07/51)  
       พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2551
     วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2551
     ณ ห้อง 851 อาคารเครื่องปั้นดินเผา

     (19/06/51)  
     สวนดุสิตร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดโครงการ 
   ธอส. Summer Camp 2008
   ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม– 30 เมษายน 2551
   ณ อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารอาคารสงเคราะห

   (02/04/51)  
     ภาพบรรยากาศ งานแห่เทียนพรรษา ของนักศึกษาหลักสูตรปฐมวัย
   วันที่ 27 กรกฎาคม 2550  ณ วัดมกุฏกษัตริ์ 
 (03/08/50)
     งาน Educational Fair 2007 วันที่ 17 มกราคม 2550
   ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 (19/01/50)
     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2550 รุ่นที่ 1
(4/1/50)
       ภาพงานโครงการแบ่งปันรักให้น้อง วันที่ 19-20 กันยายน 2549
     ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
 (19/10/49)  
    โครงการสายใยสานรัก วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2549
  ณ บ้านพักคนชราบางแค
  (15/09/49)
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2549 รุ่นที่ 7
    ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค.49  ณ โรงแรมแม็กซ์
 (23/06/49) 
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     ขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2549 รุ่นที่ 12
    ระหว่างวันที่ 16-22 มิ.ย.49  ณ โรงแรมแม็กซ์
 (23/06/49) 
      ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์  วิชาชีพครู เต็มรูป รหัส 46
    วันที่ 15 พฤษภาคม 2549
  (19/05/49)  
      โครงการอบรมสัมมนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย
    ระหว่างวันที่ 26-27 เม.ย.49   ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
   
(08/05/49)
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2549 รุ่นที่ 8
    ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2549 ณ โรงแรมแม็กซ
(08/05/49)
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย
    กิจกรรมที่ 2 รุ่นที่ 2   วันที่ 4 - 5 เมษายน 2549
    ณ โรงเรียนวัดดอกไม
(01/05/49)
      โครงการครอบครัวกีฬาอนุบาลนนท์ "48"
    ระหว่างวันที่ 13 ธค.2548 - 11 มค.2549  
    ณ โรงเรียน อนุบาลนนทบุรี  
(30/01/49)
      อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
    ร่วมกันจัดกิจกรรม เนื่องในวันครู ณ กระทรวงศึกษาธิการ
    วันที่ 16 มกราคม 2549
  (19/01/49)  
       การอบรมพัฒนาคุณภาพบุคลากร ในระดับชั้นอนุบาล
     ในเครือสารสาส์น เขตการศึกษา ที่ 4 ในวันที่ 26 ธ.ค.48

     (29/12/48)  
       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2549

     (28/12/48)
       งาน University Fair 2005 ระหว่าง 29 ก.ย. - 2 ต.ค. 2548
     ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
   (04/10/48) 
       การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  "การพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย"
     วันที่ 29 สิงหาคม 2548
  (29/09/48)
       โครงการวิทยากรสอนศิลปะ  วันที่อาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2548
     ณ โรงแรมแม็ก
(20/09/48)
      ภาพการประชุมพัฒนาหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย
    (10/06/48)
     
     
   
ฟฟฟ
x โครงการ
“เด็กปฐมวัยไทยเปิดประตู สู่อาเซียน”
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
ณ บริเวณอาคารเยาวภา
x คณะครุศาสตร์ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ
“สานรักด้วยแอโรบิค”
วันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 16.00 น.
ณ บริเวณอาคารเครื่องปั้นดินเผา อาคาร 8

x การเดินทางไปศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2555

x การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2555
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555
เวลา 8.00-14.00 น.
ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

x นักศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ รหัส 51
จัดโครงการ “สนุกคิด ประดิษฐ์สื่อ สู่งานศิลป์”
ระหว่างวันพุธ ที่ 14 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2555
ณ อาคารเครื่องปั้นดินเผา ห้อง 852
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
x พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2554
ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
    โครงการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้นำนักศึกษา
     เพื่อเสนอต่อพรรคการเมือง
    ในวันที่ 20 มิถุนายน 2554
     ณ อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย
    ของคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2554
    (วันที่สอง) วันที่ 19 มิถุนายน 2554
      การประชุมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน
      งานวิชาการ กิจกรรมนักศึกษาและงานประกันคุณภาพ
      ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
      ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและเกณฑ์
      การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
      ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
      วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ.2553 ณ ห้อง 434
       โครงการ ร่วมสร้างสรรค์สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบาย 3 ดี (3 D)
       วันที่ 25 สิงหาคม 2553
       ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
       โครงการห้องเรียนพ่อแม่
       ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2553
       ณ โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง
       รางวัลนักศึกษาต้นแบบ คิดดี ทำดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
       วันที่ 30 สิงหาคม 2553
      หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม
       เรื่อง นวัตกรรมการเล่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
       วันที่ 19-21 สิงหาคม พ.ศ. 2553
       ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี
      หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม
      ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
      วันที่ 20-21 สิงหาคม 2553
      โครงการนครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย ระดับชาติ
      ประจำปี 2553
      ณ ธนาคารนครหลวงไทย สาขาสำนักงานใหญ่
      วันที่ 16 สิงหาคม 2553
      หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม
      ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม
      วันที่ 30 -31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
 (04/08/53)   
      โครงการ เย็บร้อย ค่อยจีบ ระดับชาติ  ณ อาคารรักตะกนิษฐ
      วันที่ 21 กรกฎาคม 2553
      พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
      ณ อาคารพละศึกษา ชั้น 3 วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
      การเสวนากลุ่มในหัวข้อ”วัยรุ่นไทยกับการพนันฟุตบอลโลก 2010”
      ณ ห้องประชุมลำพอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
      วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553 เวลา 15.00-16.30 น.

      (11/06/53)   
      โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ”ตามวัฒนธรรมสวนดุสิต”       ระหว่าง วันที่ 5-6 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ 1-2
      (11/06/53)   
      นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเข้าร่วมโครงการสรรหา
      กุลสตรีไทย 2553
      ระหว่างวันที่ 23 - 28 เมษายน 2553

      (07/05/53)   
      หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับ กทช. จัดโครงการเรียน - เล่น
       เสริมความรู้ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 9
      ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2553 

      (29/03/53)   
      ประชุมเตรียมการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
      การศึกษาปฐมวัย ไทย-ลาว
  (15/02/53) 
      กิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553
     ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553
     ณ สนามกีฬากลางพื้นที่โครงการในพระองค์ 904

     (12/01/53)  
     โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยทั่วประเทศ
     (จังหวัดสงขลา)
     วันที่ 22-23 สิงหาคม 2552
(02/09/52)  
     โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยทั่วประเทศ
     (จังหวัดหนองคาย)
     วันที่ 22-23 สิงหาคม 2552
(26/08/52)  
     หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
     ทางการศึกษาปฐมวัยทั่วประเทศ
     ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2552
     ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ 
 (18/08/52)  
     พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
     ประจำปี 2552  ณ อาคารพละศึกษา ชั้น 3
     วันที่ 16 กรกฎาคม 2552
  (16/07/52)
     การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
     ประจำปีการศึกษา 2552  วันที่ 6 มิถุนายน 2552
     ณ อาคารพละศึกษา ชั้น 3
  (08/06/52)  
     ภาพการประชุมประกันคุณภาพ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
     วันที่ 26 พฤษภาคม 2552
     ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร
(26/05/52)  
      ภาพการประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง 2551
      ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
      วันที่ 14 พฤาภาคม 2525
      ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์
 (26/05/52)  
    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2552
    วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552
    ณ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
 (16/02/52) 
     การจัดนิทรรศการและชุ้มกิจกรรม
    ในงาน “ ทิศทางมหาวิทยาลัยใหม่กับอัตลักษณ์ของสวนดุสิต”
    วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552
    ณ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร 
 (23/01/52) 
    การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย (2-6 ปี)
    ในวันพุธที่ ๒๔ กันยายน 2551
    ณ ห้อง 433 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  (26/09/51) 
    การอบรมทักษะการเรียนรู้โลกกว้างกับเทคโนโลยี
    ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
    รหัส 49 จำนวน 40 คน  ณ ห้อง 11704
    ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2551
(04/08/51) 
     กิจกรรมชื่นชมความเป็นไทยในโครงการ “ สร้างเสริม
     ศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย”
     ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2551
     ณ พระที่นั่งวิมานเมฆ เกาะรัตนโกสินทร์

     (30/07/51)  
     ภาพกิจกรรมโครงการ
     "สวนดุสิตสู่ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง"
     วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2551  ณ จังหวัดปราจีนบุรี 

     (24/06/51)  
     กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี และลีลา สำหรับเด็กปฐมวัย
     วันที่ 7-8 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์
     แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     
(16/06/51)  
    การปฐมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
    วันที่ 9 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุม
    โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ
 (10/06/51) 
   กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย
   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551  ณ  อาคารเครื่องปั้นดินเผา

   (03/08/50)  
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2550 รุ่นที่ 2
(4/1/50)
     สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู เต็มรูป (ครั้งที่ 1)
     วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2549  ณ ห้อง 11507   เวลา 9.00 น.

     (07/07/49)
     โครงการ "ปฐมวัยอนุรักษ์ไทยร่วมใจ แห่เทียนเข้าพรรษา"
     วันที่ 7 ก.ค.49 ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม
  (07/07/49)
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2549 รุ่นที่ 9
    ระหว่างวันที่ 7-23 พ.ค.49  ณ โรงแรมแม็กซ์ 
(23/06/49) 
    โครงการ อบรมสัมมนาผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์การบริหาร
    ส่วนตำบลและเอกชน จังหวัดตรัง (ครั้งที่ 1)  
    วันที่ 7-10 พ.ค. 49   ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง
 
    โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  
    วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2549  ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส  
   
(19/05/49)  
    โครงการอบรมสัมมนาครูผู้สอนระดับ ปฐมวัย รุ่นที่ 3
    ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 49  ณ โรงเรียนพระยาธาตุ
    - ราชศรีพิจิตร์ สนง.เขตบางบอน กทม.
(08/05/49)
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2549 รุ่นที่ 6  
    ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2549  ณ โรงแรมแม็กซ

    (08/05/49)
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2549 รุ่นที่ 5 
    ระหว่างวันที่ 22-28 ก.พ. 2549  ณ โรงแรมแม็กซ

    (15/03/49)
    โครงการปฐมวัยเพื่อชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรมการ
    สารวัตรทหารบก ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.2548 - 30 เม.ย.49
 
    (30/01/49) 
    นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยทำลูกโป่งรูปร่างต่างๆ
     แจกเด็กๆ  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณ สนามเสือป่า
    วันที่ 14 มกราคม 2549
 (19/01/49)  
     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัย พฤติกรรมศาสตร์
      เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ
     ระหว่างวันที่ 16-24  ธันวาคม 2548
 (29/12/48)  
     ตัวแทนจากปฐมวัยรับมอบปูนซีเมนต์ เพื่อนำไปใช้ใน
     โครงการ "ปฐมวัย ร่วมใจ อาสาไปกับกระทิงแดง"
     ณ บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง
 (06/10/48) 
     โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
     วันที่ 23-24 กันยายน 2548 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์

     (29/09/48)
    โครงการ "ห้องสมุดเพื่อน้อง"  วันที่ 20 กันยายน 2548
    ณ ศูนย์เยาวชนชุมชนสวนอ้อย
   (21/09/48)
     โครงการพัฒนาจิตเสริมจริยธรรม ความเป็นครู
     "แสงธรรมส่องชีวิต"  ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2548
      ณ จังหวัดสระบุรี
(20/09/48)
   
   
 
หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | หลักสูตร | บุคลากร | นักศึกษา | ข่าว-กิจกรรม | ผลงาน-โครงการ | งานวิจัย | ติดต่อเรา
 
Faculty of Education, Suan Dusit University  295 Nakorn Ratchasrima Road, Dusit, Bangkok 10300