head
     
 
   
              ตารางสรุปโครงการ / งาน ประจำปีการศึกษา 2548
   
            โครงการ
                    1. โครงการ "สภาความรู้สู่ครูรุ่นใหม่"
                    2. โครงการ "จัดทำสื่อการสอนระดับปฐมวัย"
                    3. โครงการ "เรียน-เล่น เสริมความรู้ภาคฤดูร้อน"
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

 

 
Faculty of Education, Suan Dusit University  295 Nakorn Ratchasrima Road, Dusit, Bangkok 10300