1. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนอนุบาล   :   ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
2. สารพันปัญหาของลูกที่คุณแม่ควรรู้   :   ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
3. สื่อสารอย่างไรไม่ให้ปัญหาช่องว่างระหว่างวัยเกิดขึ้น   :   ดร.ปาริชาติ นิติมานพ
4. การแก้ปัญหาเด็กสมาธิสั้น   :   รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์
5. ทำอย่างไรให้เด็กไทย เก่ง ดี มีสุข   :   ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
6. การเตรียมอาหารสุขภาพสำหรับเด็ก   :   ดร.อุบล ชื่นสำราญ
7. อาหารต้านโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง   :   อาจารย์จิตรลดา ถาวรกุล
8. ควันหลงตรุษจีน   :   อาจารย์ณัชฌา พันธุ์วงษ์