head
     
 

         การรับนักศึกษา

                    รับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี 5 ปี

          คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

                    1. มีคุณสมบัติพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
                    2. มีความประพฤติ จรรยา มารยาท และวินัยครู
                    3. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูปฐมวัย
                    4. เป็นผู้เรียนเน้นทางด้านศิลปะศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          จำนวนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2550

                     นักศึกษาภาคปกติ (ระดับปริญญาตรี 5 ปี)

 
ปี 5 (2548)   ห้อง 1 จำนวน  38  คน
                      ห้อง 2 จำนวน  38  คน
   
ปี 4 (2549)    จำนวน  38  คน
   
ปี 3 (2550)    ห้อง 1 จำนวน  42 คน
                       ห้อง 2 จำนวน  38 คน
   
ปี 2 (2551)    ห้อง 1 จำนวน  74 คน
                       ห้อง 2 จำนวน  74 คน
   
ปี 1 (2552)    ห้อง 1 จำนวน  53 คน
                       ห้อง 2 จำนวน  55 คน
                       ห้อง 3 จำนวน  51 คน
                       ห้อง 4 จำนวน  53 คน
   
รวมทั้งสิ้น   
จำนวน 554 คน

                

 
   
 
Faculty of Education, Suan Dusit University  295 Nakorn Ratchasrima Road, Dusit, Bangkok 10300