- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

     ชื่อ/นามสกุล   อาจารย์กมลา  ลำพูน

     ตำแหน่ง    อาจารย์ 2  ระดับ 7

 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 


ประวัติการศึกษา

          -  ปริญญาตรี   คบ.การอนุบาลศึกษา

          -  ปริญญาโท   กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย  

ประสบการณ์ทำงาน

          -  อาจารย์สอนระดับเด็กปฐมวัย   18  ปี  ครึ่ง

          -  อาจารย์โปรแกรมวิชา (นับถึงปัจจุบัน)  3 ปี ครึ่ง

ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตำรา/งานวิจัย / บทความ

          2547 : เอกสารชุดวิชาการส่งเสริมทักษะและกระบวนการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย (โครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา)


กรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ / วิทยากร

          -  2545 : ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือให้นิสิต ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา

          -  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  1 คน

          -  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต  1 คน
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนน นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทรศัพท์ 0-2244-5520-1