- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

     ชื่อ/นามสกุล   นางสาวกนกกร  บุษยะกนิษฐ์

     ตำแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ 8

         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      ประวัติการศึกษา

                 ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง เอก การอนุบาลศึกษา  
                 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) สาขาการอนุบาลศึกษา
                 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)


     ประสบการณ์ทำงาน

                 อาจารย์สอนระดับเด็กปฐมวัย 6 ปี

                 อาจารย์โปรแกรมวิชา (นับถึงปัจจุบัน) 19 ปี


     ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตำรา/งานวิจัย / บทความ

                -  เอกสารประกอบการสอน “ พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กปฐมวัย”

                -  ตำรา “ หุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย”

               -  วิจัย “ ผลของการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการกับแบบปกติที่มีต่อทักษะการเปรียบเทียบของเด็กปฐมวัย ”

                -  ” คุณลักษณะครูปฐมวัยที่พึงประสงค์ของโรงเรียนเอกชน (ระหว่างดำเนินการ)”


     กรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ / วิทยากร

               ๏  ผู้เชี่ยวชาญตรวจแผนการจัดประสบการณืปริญญานิพนธ์เรื่องทักษะพื้รฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
                   ที่ได้รับการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)

               ๏  ผู้เชียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย นิทานสำหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ในการคัดเลือกเพื่อใช้ประกอบการเล่านิทาน
                   โดยใช้กิจกรรมศิลปะ และการเล่านิทานโดยใช้ภาพประกอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร


      งานบริการวิชาการแก่สังคม

                 โครงการเรียนเล่นเสริมความรู้ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1-4 ณ. สำนักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

       งานพัฒนานักศึกษา

                 -  นำนักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย

                 -  นำนักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมโครงการพัฒนาจิตเสริมจริยธรรมความเป็นครู

                 -  โครงการพัฒนานักศึกษาครุศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)

                 -  โครงการแบ่งปันรักให้น้อง


      งานอื่น ๆ

                 -  โครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา

                 -  โครงการสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนน นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทรศัพท์ 0-2244-5520-1