- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

     ชื่อ/นามสกุล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฟ้า   รังสิยานนท์

     ตำแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

     ประวัติการศึกษา

                 -   ปริญญาตรี  คบ. (การอนุบาลศึกษา)

                 -   ปริญญาโท  คบ. (การศึกษาปฐมวัย)

     ประสบการณ์ทำงาน

                 -   อาจารย์สอนระดับเด็กปฐมวัย 9 ปี

                 -   อาจารย์โปรแกรมวิชา (นับถึงปัจจุบัน) 16 ปี

     อื่นๆ  

                 -   รองหัวหน้าคณะวิชาครุศาสตร์ 4 ปี / รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย 2 ปี ผู้แทนคณาจารย์ 2 ปี

     ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตำรา/งานวิจัย / บทความ

                 -   ตำราเรื่อง ” วัยแรก-วัยเริ่ม” พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูสวนดุสิต

                 -   เอกสารประกอบการสอนเรื่อง “ ความคิดสร้างสรรค์” ปี พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูสวนดุสิต

                 -   งานวิจัยเรื่อง ” การสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สร้างเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย” ได้รับทุนจาก
                     สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ปี พ.ศ.2540 ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานวิจัยสาขาการศึกษา ในการแสดงผลงานวิจัยของ
                     สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ (ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 2)

     กรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ / วิทยากร

                 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยศึกษา ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                 คณะกรรมการบริหารสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. 2544 - ปัจจุบันโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนน นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทรศัพท์ 0-2244-5520-1