- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

     ชื่อ/นามสกุล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์   วงศ์ประจันต์

     ตำแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ 8   

 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 


          ประวัติการศึกษา

                    ปริญญาตรี   คบ. การอนุบาลศึกษา   วิทยาลัยครูสวนดุสิต    

                    ปริญญาโท   กศ.ม.  การศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร


          ประสบการณ์ทำงาน

                    อาจารย์สอนระดับเด็กปฐมวัย 10 ปี

                    อาจารย์สอนระดับปริญญาตรี (นับถึงปัจจุบัน)  15  ปี


          ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตำรา/งานวิจัย / บทความ

                    เอกสารประกอบการเรียนการสอน
          
                              1. การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

                              2. คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

                              3. สุขภาพอนามัยสำหรับมารดา และเด็ก

                             4.  ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย

                             5.  กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

                             6.  การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย


                    ตำรา

                             1.  เด็กปฐมวัย กิจกรรมการเคลื่อนไหว และจังหวะ

                             2.  บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย


                    งานวิจัย (บุคคล)

                               1. (2547) การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

                              2. (2544) ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

                    งานวิจัย (กลุ่ม)

                               3. (ปัจจุบัน) คุณลักษณะครูปฐมวัยที่พึงประสงค์ของโรงเรียนเอกชน

            งานสนับสนุนการสอน

                    ผู้ประสานงานการศึกษาปฐมวัย (ปัจจุบัน)

                    หัวหน้าโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 2545

                    รองหัวหน้าโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 2544


          งานบริการวิชาการแก่สังคม

                    วิทยากร เรื่อง “ การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย" หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

                    วิทยากร เรื่อง การจัดกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมกระบวนการคิดให้เด็กปฐมวัย หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีษะเกษ เขต 2

                    คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบภาค ก. ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ประจำปี 2549

          งานพัฒนานักศึกษา

                    หัวหน้าโครงการสายใยสานรัก

                    กรรมการโครงการ SDU Education Fair 2007


          งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                    หัวหน้าโครงการ "ปฐมวัยอนุรักษ์ไทยร่วมใจแห่เทียนเข้าพรรษา"

         งานพัฒนาวิชาชีพ

                    1. ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสรรค์ห้องความรู้แบบพอเพียง ระดับอุดมศึกษา"

                    2. ร่วมสัมมนา "ครูพันธุ์ใหม่ กับจริยธรรมไทย"

                    3. ร่วมประชุมสัมมนาแนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย

          อื่น ๆ

                    1. อาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียน ในโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรี

                    2. วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย" หน่วยงาน : สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

                    3. กรรมการ โครงการเรียน – เล่นเสริมความรู้ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1 – 5  หน่วยงาน : คณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนน นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทรศัพท์ 0-2244-5520-1