- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

     ชื่อ/นามสกุล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยาภรณ์   สิงหกานตพงศ์

     ตำแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ระดับ 8

 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 


ประวัติการศึกษา

          -  ครุศาสตรบัณฑิต

ผลงานทางวิชาการ

          -  ศิลปะประดิษฐ์สำหรับเด็กปฐมวัย

          -  ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย : พัฒนาการและวิธีส่งเสริม

          -  การบริหารจัดการชั้นเรียน

ผลงานทั่วไป

          -  กลยุทธ์จัดการลูกแบบถูกยุทธวิธี

          -  นิตยสาร คู่รัก-คู่ชีวิต "บ้านนี้มีความรัก"

ประสบการณ์การทำงาน

          -  อาจารย์สอนระดับเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ 2525 - 2542

          -  อาจารย์ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ 2543 - 2548

          -  อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผลงานทางวิชาการ / เอกสาร / ตำรา / บทความ

          -  ตำรา ศิลปะประดิษฐ์สำหรับเด็กปฐมวัย

          -  เอกสารรปะกอบการสอน ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย : พัฒนาการและวิธีส่งเสริม

          -  เอกสาร การบริหารจัดการชั้นเรียน

          -  บทความ นิตยสาร คู่รัก-คู่ชีวิต "บ้านนี้มีความรัก" กลยุทธ์จัดการลูกแบบถูกยุทธวิธี

กรรมการ / ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / วิทยากร

          -  กรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนปฐมวัยของเอกชน

          -  คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูที่ขอกำหนดตำแหน่ง สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน กรุงเทพฯ

          -  กรรมการโครงการ Siriraj Toy Library คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

          -  วิทยากรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับปฐมวัยให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชน

 งานสนับสนุนการสอน

          -  ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งานบริการวิชาการแก่สังคม

          -  วิทยากรอบรมครู พี่เลี้ยงเด็ก ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชน

งานพัฒนานักศึกษา

          -  นำนักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมโครงการ "สืบสวน อนุรักษ์ และตระหนักในคุณค่า ของวัฒนธรรมไทย"

งานอื่นๆ

          -  อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์นิเทศก์โครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา

          -  วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย" ขอบเขตพื้นที่สังกัด สพฐ.

 

โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนน นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทรศัพท์ 0-2244-5520-1