- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

     ชื่อ/นามสกุล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  งิ้วแหลม

     ตำแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ 8

 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 


           ประวัติการศึกษา

                    -  ปริญญาตรี  คบ.การอนุบาลศึกษา

                    -  ปริญญาโท   กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย

          ประสบการณ์ทำงาน

                    -  อาจารย์ประจำชั้น โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ

                    -  อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

                    -  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์

          ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตำรา/งานวิจัย / บทความ

                    -  กิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย

                    -  การให้การศึกษาแก่พ่อแม่

          กรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

                    -  กรรมการเพิ่มเติมสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์

                    -  ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ และแบบสอบถาม ของนิสิต ปริญญาโท

            งานสนับสนุนการสอน

                    -  ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์


          งานบริการวิชาการแก่สังคม / วิทยากร

                    -  เป็นวิทยากรอบรม BBL ให้กับ สพฐ. และ อบต.

                    -  เป็นวิทยากรด้านเพลง เกม และกิจกรรมเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน


          งานพัฒนานักศึกษา

                    •  ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ และของโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยจัดทำโครงการ
                         เพื่อพัฒนานักศึกษา เป็นโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู ฯลฯ

                    •  ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ ของโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

          งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                    •  กรรมการตัดสินประกวดดนตรีไทย “ เทิดพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                        ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

                    •  กรรมการตัดสินประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง – ไทยสากล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

          อื่น ๆ

                    •  อาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์ผู้สอนโครงการครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา

                    •  ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน

                    •  เป็นกรรมการโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน ปี 2547 – 2548

                    •  เป็นกรรมการส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นทางด้านกีฬา
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนน นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทรศัพท์ 0-2244-5520-1