- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   

     ชื่อ/นามสกุล   อาจารย์สุทธิพรรณ ธีรพงศ์

     ตำแหน่ง    อาจารย์ 2 ระดับ 7

 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      ประวัติการศึกษา

                 -   ปริญญาตรี  คบ. (การศึกษาปฐมวัย)

                 -   ปริญญาโท  กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

                 -   ปริญญาเอก (กำลังศึกษา) ม.บูรพา สาขาการบริหารการศึกษา

     ประสบการณ์ทำงาน

                 -   อาจารย์สอนในระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                 -   อาจารย์สอนระดับเด็กปฐมวัย 5 ปี  โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ

                 -   อาจารย์โปรแกรมวิชา (นับถึงปัจจุบัน) 23  ปี

     ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตำรา/งานวิจัย / บทความ

                 1. คุณลักษณะครูปฐมวัยที่เป็นจริงกับที่คาดหวังของผู้ปกครองในโรงเรียนสาธิตกลุ่มรัตนโกสินทร์

                 2. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะชีวิตกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรครู 5 ปี

     งานสนับสนุนการสอน

                 -   งานกิจกรรมนักศึกษา

     งานพัฒนานักศึกษา

                 -   กรรมการวิจัยนักศึกษา

     อื่น ๆ

                  -   กรรมการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนน นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทรศัพท์ 0-2244-5520-1