- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

     ชื่อ/นามสกุล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เต็มสิริ  เนาวรังสี

     ตำแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 


      ประวัติการศึกษา

                  -   ปริญญาตรี   ศศ.บ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                  -   ปริญญาโท   The George Washington University M. A in ED.


      ประสบการณ์ทำงาน

                  -    อาจารย์สอนระดับเด็กปฐมวัย 5 ปี

                  -    อาจารย์โปรแกรมวิชา (นับถึงปัจจุบัน) 14 ปี

      ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตำรา/งานวิจัย / บทความ

                  -    ตำรา : ครูปฐมวัยกับศิลปะเด็ก

                  -    เอกสาร : หลักสูตรและการจัดโปรแกรมการอบรมเด็กปฐมวัย

                  -    งานวิจัย

                             1. การประเมินหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยระดับปริญญาตรี 4 ปี ในสถาบันราชภัฏสวนดุสิต

                             2. การพัฒนาชุดฝึกอบรมพี่เลี้ยงนักเรียนระดับปฐมวัยศึกษาในโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศสถาบันราชภัฏสวนดุสิต(อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย)

                                 คู่มือครู : คณะจัดทำคู่มือครูอนุบาลระดับชั้น อ.1-3 ให้กับสำนักพิมพ์ MAC


      กรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ / วิทยากร

                  1. อนุกรรมการสรรหาบุคคลดีเด่นสาขาก่อนประถมศึกษามูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมสิ..

                  2. วิทยากรให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ในหัวข้อเรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

                  3. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิทยานิพนธ์ นิสิตปริญญาโท มศว ม.รามคำแหง มสธ.

      งานสนับสนุนการสอน

                  คณะกรรมการดำเนินงานคณะครุศาสตร์ (ผู้ประสานงานวิชาการ)
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนน นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทรศัพท์ 0-2244-5520-1