สื่อวิดีทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชุด สารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ตอน "การส่งเสริมให้เด็กไทยรักการอ่าน / ครูคนแรกของลูก / อ่านนิทานให้ลูกฟัง "