การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
โดย ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์

ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 4

ข้อมูลจากเว็บไซต์ : http://www.educathai.com