ครูอนุบาลยุคใหม่
นำเสนอหลักการเรียนการสอน เด็กอนุบาลให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นไปตามลำดับขั้น
มีความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับเด็กเล็กที่มีการพัฒนา
ที่แตกต่างกันไป

ผศ.รัตนา งิ้วแหลม
ดร.ธวัชชัย กาญจนะทวีกุล
อาจารย์พรรัก อินทามระ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต