ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา มัชฌิมา
  ตำแหน่งบริหาร ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
  สังกัด สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  สอน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สถานที่ติดต่อ สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1
  เบอร์โทรศัพท์ 0-2244-5360
  แฟกซ์ 0-2243-0670
 

website

 

 

 

http://dusithost.dusit.ac.th/~prisana_mut

  E-mail Address prisana_mut@mail.dusit.ac.th
  Blog http://mblog.manager.co.th/prisanut

 
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. ที่จบ
  ปริญญาเอก Ph.D. (Information Technology) มหาวิทยาลัยรังสิต
2554
 
ปริญญาโท
วท.ม. ( เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ ) มหาวิทยาลัยมหิดล
2543
 
ปริญญาตรี
วท.บ. ( วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2540

 
  2543-ปัจจุบัน อาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต