***

คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์

 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (The Preparation of Student Project to ASEANEconomic Community)
เพิ่มเติม (โครงการ)
  คณะกรรมการโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ผู้ปกครองและนักศึกษายุคใหม่่ใส่ใจปัญหาเกมส์คอมพิวเตอร์
  คณะกรรมการโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สารสนเทศทางศาสนา
  คณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษย์ฯ ในการจัดทำ e-portfolio และ Blog
  คณะกรรมการโครงการพัฒนาสื่อสารสนเทศอย่างมืออาชีพ
  คณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะมนุษย์ฯ
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียสำหรับผู้สอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา
  คณะกรรมการกำกับตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2551
  พัฒนาเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  พัฒนาเว็บไซต์ของสภาคณบดีมนุษยศาสตร์แห่งประเทศไทย
  สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
  จัดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษย์ฯ ในการทำ e-portfolio และ Blog
  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 50 ภาคปกตินอกเวลา
  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 52 ภาคปกติ
  พัฒนาเว็บไซต์ของหลักสูตรต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ดูแลเว็บไซต์ของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
     http://dusithost.dusit.ac.th/~info-science
 

คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
     ประจำปีการศึกษา 2549-2550

 

คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
     ประจำปีการศึกษา 2548-2549

 

คณะกรรมการฝ่ายกำกับแถวและฝึกซ้อมบัณฑิต ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
     ประจำปีการศึกษา 2546-2547

  ร่วมประชุม Focus Group เพื่อแสดงความคิดเห็นใน    
     โครงการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของสวนดุสิต
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา นักศึกษาภาคปกติ
ระดับป.ตรี และป.ตรี (ต่อเนื่อง) ระบบรับตรง (โควต้าพิเศษ) และระบบรับตรง (สอบคัดเลือก)
ปีการศึกษา 2552
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา นักศึกษาภาคปกติ ระดับป.ตรี ในระบบ Admissions กลาง และภาคปกติ (โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2551
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กรรมการกำกับการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2551
  คณะกรรมการกำกับตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2551
  คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ หน้าที่ Web Master
  ผู้รับผิดชอบโครงการการจัดการความรู้ของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น
  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศศาสตร์
  วิทยากรอบรมความรู้ทักษะด้าน IT ให้นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (ปีการศึกษา 2549-2550)
  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ (2549)
  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
     ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (2549)
  คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดกรมชลประทาน (2549-2550)
  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศศาสตร์ (เม.ย.-ก.ค.50)
  คณะกรรมการบริหารโปรแกรมบรรณารักษศาสตร์และ
     สารนิเทศศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ (ปีการศึกษา 2546-2548)
  คณะกรรมการดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้เงินจากกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา
  คณะกรรมการประกันคุณภาพโปรแกรมบรรณารักษศาสตร์และ
     สารนิเทศศาสตร์ (ปีการศึกษา 2546-2548)
อบรม
  "เปิดโลกพัฒนาเว็บไซต์ไร้ขีดจำกัดด้วย HTML5 | CSS3 | JavaScript" โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ ๒๒-๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ อาคารมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์