ประกาศนียบัตร
  Microsoft Office Specialist for Office Word 2016
  การสร้างสื่อนำเสนอเชิงรุกในชั้นเรียน (Interactive Lecture)
   

 

ตำราวิชาการปฏิบัติการฐานข้อมูล (พ.ศ. 2555)
  หนังสือการค้นคืนสารสนเทศมัลติมีเดีย (พ.ศ. 2555)
 

ตำราวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารนิเทศ
          บทที่ 1 สารนิเทศและการสื่อสารข้อมูล
          บทที่ 2 การจัดเก็บและการค้นคืนสารนิเทศ
          บทที่ 3 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บและการค้นคืนสารนิเทศ
          บทที่ 4 การเผยแพร่สารนิเทศ
         
บทที่ 5 ระบบการค้นคืนสารนิเทศ
         
บทที่ 6 การค้นคืนสารนิเทศ
          บทที่ 7 การประเมินผลการค้นคืนสารนิเทศ
          บทที่ 8 สถาบันบริการสารนิเทศ
          บรรณานุกรม

 

 
เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการฐานข้อมูล
          บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลและการจัดการข้อมูล
          บทที่ 2
กรอบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับฐานข้อมูล
          บทที่ 3 ระบบสารนิเทศ

          บทที่ 4 ไมโครคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์สำเร็จรูปในระบบการจัดการฐานข้อมูล
          บทที่ 5 การสำรวจทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูล
          บทที่ 6 การออกแบบฐานข้อมูล
          บทที่ 7 การสร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม ไมโครซอฟต์แอกเซส
          บทที่ 8 กรณีศึกษาการออกแบบและการสร้างฐานข้อมูลการลงทะเบียน

 
 

ร่วมเรียบเรียงหนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 5 ฐานข้อมูลกับการสืบค้น

 

ร่วมเรียบเรียงหนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
บทที่ 7 การจัดการฐานข้อมูลและการสืบค้นสารสนเทศ