โครงการจากหน่วยงานภายนอก
  โครงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เรื่อง การทำบาตรของชุมชนบ้านบาตร
ได้รับทุนอุดหนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปรระจำปีงบประมาณ 2557
   
บทความวิชาการ
  รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับงานบริการสารสนเทศ ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(ตีพิมพ์ วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
***หนังสือตอบรับ***
 

SIMPLE Model of Using Social Networking for Information Services of University Libraries

( International Conference on Social Science and Management (ICSSAM2014),7-9 May 2014, Kyoto, Japan)

 

การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัด กทม.
(ตีพิมพ์ วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557)
***หนังสือตอบรับ***

 

Compressive Classifier for Sports Video Classification

( The First Asian Conference on Information Systems (ACIS 2012),6-8 December 2012, Siem Reap, Cambodia)

 

A Music Information Retrieval Using Multiple Classifiers System

( The First Asian Conference on Information Systems (ACIS 2012),6-8 December 2012, Siem Reap, Cambodia)

 

TF-RNF: A Novel Term Weighting Scheme For Sports Video Classification

( International Conference on.Signal Processing, Communication and Computing (ICSPCC), 2012 IEEE International Conference on , vol., no., pp.244,249, 12-15 Aug. 2012, Hongkong.)

download full paper at IEEE

  การศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(ตีพิมพ์ วารสารวิจัย มสด: SDU Research Journal สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555)
 

A new video similarity measurement for sports video classification

(Rangsit Journal of Arts and Sciences, July-December 2011 RJAS Vol. 1 No. 2, pp. 159-168)

 

Dimensionality Reduction with Random Projection and Distance Space for Video Similarity Measurement: Application with Sports Video Classification

( IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. 11 (2011) : 49-56.)

 

A Novel Approach for Measuring Video Similarity without Threshold and Its Application in Sports Video Categorization

( First International Conference on.Pervasive Computing Signal Processing and Applications (PCSPA 2010), Harbin, China, pp.868-872.)

download full paper at IEEE

  Video Similarity Measurement Approach via Dimensionality Reduction with Distance Space and Random Projection: Application with Sports Video Classification

( International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT2010), Tokyo, Japan, pp.430-434.)

download full paper at IEEE

  รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยออนไลน์ที่มีผลต่อเยาวชนไทย:กรณีศึกษาชุมชนสีคาม กรุงเทพมหานคร

     ( ตีพิมพ์ วารสารวิจัย มสด: SDU Research Journal สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554)
  การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของศูนย์กลางความรู้สำหรับประชาชน
     ( ตีพิมพ์ วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552)
  CAP-SMART Model: ศูนย์กลางความรู้คู่ชุมชน
     ( ตีพิมพ์ วารสสังคมมนุษย์ ปีที่ 72 ประจำปีการศึกษา 2551)
   
งานวิจัย

 

การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Development on Information Technology Competencies of Students, Suan Dusit Rajabhat University
(งานกลุ่ม: ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557, สำเร็จ เมื่อ พ.ศ.2558)

 

รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับงานบริการสารสนเทศ ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(งานเดี่ยว: ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555, สำเร็จ เมื่อ พ.ศ.2557)

 

การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งานกลุ่ม: ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555, สำเร็จเมื่อ ธันวาคม 2556)

 

พฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(งานกลุ่ม: ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555, สำเร็จเมื่อ ตุลาคม 2555)

  รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยออนไลน์ที่มีผลต่อเยาวชนไทย: กรณีศึกษา ชุมชนสีคาม กรุงเทพฯ
(ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ: สสส. ตัั้งแต่ 1 กันยายน 2552-31ตุลาคม 2553 )

  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสืบค้สารสนเทศขั้นสูงของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างบทเรียนจาก Blog และกรเรียนแบบบรรยาย

 

โครงการการพัฒนารูปแบบจากห้องสมุดสู่ศูนย์กลางความรู้
(วิจัยกลุ่ม : ได้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2550, สำเร็จปีพ.ศ. 2551)


              บทคัดย่อ
              
บทที่
1 บทนำ
               บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
               บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
               บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
               บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
               บรรณานุกรม

 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสวนดุสิตโพลเพื่อการสืบค้นสารสนเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ต
(วิจัยเดี่ยว
สำเร็จปีพ.ศ. 2550 )

               บทคัดย่อ
              
บทที่ 1
บทนำ
               บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
               บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
               บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
               บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
               บรรณานุกรม

  พฤติกรรมการสืบค้นสารสนเทศของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
(วิจัยเดี่ยว
สำเร็จปีพ.ศ. 2547 )

               บทคัดย่อ
              
บทที่ 1
บทนำ
               บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
               บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
               บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
               บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
               บรรณานุกรม
        
  การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
    โปรแกรมวิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
   
(วิจัยกลุ่ม สำเร็จปี พ.ศ.2547)

               บทคัดย่อ
              
บทที่ 1 บทนำ
               บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
               บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
               บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
               บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
               บรรณานุกรม
   
งานวิจัยในชั้นเรียน

 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการปฏิบัติการฐานข้อมูล ปีการศึกษา 1/2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่เรียนด้วยเทคนิคหมวกความคิดหกใบและการเรียนแบบปกติ

(งานเดี่ยว: ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555, สำเร็จเมื่อ มีนาคม 2556)

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น เรื่อง การออกแบบฐานข้อมูล ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอนเรียน A1 ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

(งานเดี่ยว: ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554, สำเร็จเมื่อ ตุลาคม 2555)
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่เรียนด้วยเทคนิคหมวกความคิดหกใบและการเรียนแบบปกติ

(งานเดี่ยว: สำเร็จเมื่อ 2553)
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างบทเรียนจาก Blog และการเรียนแบบบรรยาย

(งานกลุ่ม: สำเร็จเมื่อ 2552)
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทำนาย ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างบทเรียนจาก Blog และการเรียนแบบบรรยาย

(งานกลุ่ม: สำเร็จเมื่อ 2552)