ปิดปรับปรุง ชั่วคราว

 
   

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  โทรศัทพ์ (02) 244-5530-1 โทรสาร (02) 244-5537
 
Special Education Center- Faculty of Education, Suan Dusit University 
 
295 Rachasima Rd., Dusit, Bangkok 10300, Thailand. Tel. (02) 244-5530-1 Fax (02) 244-5537
 

 

หน้าหลัก นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อเรา สมัครงาน แผนผัง