เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครเพื่อทำการคัดเลือกนักแสดงในภาพยนต์...(17/02/55)
     ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (12/07/54)
     ขอเชิญเข้าร่วมงานวันวิชาการ ครั้งที่ 4 (02/02/54)
     ต้องการครูมาสอนพิเศษ.....(15/11/53)
     ต้องการบุคลากรช่วยดูแลน้องอัลฝ่า...(15/11/53)
     หลักสูตรการศึกษาพิเศษจัดโครงการอบรมผู้ปกครองและ...(17/09/53)
     ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการการศึกษาพิเศษ ...(21/07/53)
     นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะไปฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพครู ...(02/06/53)
     ของดการอบรมภาษามือเพื่อการสื่อสาร ...(27/05/53)
     นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่จะไปฝึกปฏิบัติงานสอนใน...(24/05/53)
     นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่จะไปฝึกปฏิบัติงานสอนใน...(20/05/53)
     ต้องการครูประกบเด็กพิเศษ ร.ร.จารุวัฒนนุกูล ติดต่อ..(07/05/53)
     ขอเชิญบุคคลที่สนใจเข้าร่วมอบรมภาษามือไทยเพื่อ...(06/05/53)
     ต้องการครูประกบเด็กพิเศษ ใครสนใจ ติดต่อ ... (26/24/53)
     โรงเรียนเกษมพิทยาต้องการรับครูการศึกษาพิเศษ จำนวน 5 คน ... (22/04/53)
     เชิญนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ชั้นปี 5 รหัส 49... (21/04/53)
      ข่าวสาร ฉบับปฐมฤกษ์
 
       แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปสำหรับนักศึกษา
       แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองผลการเรียน
       แบบฟอร์มคำร้องขอปรับแก้ผลการเรียนให้เป็นปัจจุบัน
       แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนข้ามภาค
       แบบฟอร์มคำร้องขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค
       แบบฟอร์มคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
       แบบฟอร์มสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา
       แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา
 

 

ประชุมหารือประกันคุณภาพหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ณ ห้อง 433 วันที่ 8 มิถุนายน 2555
โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
ระหว่าง วันที่ 5-7 มิถุนายน 2555
ปัจฉิมนิเทศ การปฎิบัติงานสอนในสถานศึกษา นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ชั้นปีที่ 5 (รหัส 50) วันที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-12.00น ณ ห้อง 433 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ประชุมบุคลากรหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2/2555 ห้อง 433 คณะครุศสาตร์
สัมมนาการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 2 (PROF105) ครั้งที่ 2 เรื่อง "การนำเสนอความคืบหน้าการรวบรวมข้อมูล" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ณ ห้อง 11605 อาคาร 11 วันที่ 9 ม.ค. 2555
สัมมนาการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 2 (PROF105) ครั้งที่ 1 "การนำเสนอหัวข้อและโครงร่างงานวิจัย" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ณ ห้อง 433 คณะครุศาสตร์ วันที่ 26 ธ.ค. 2554
ปฐมนิเทศการปฎิบัติงานสอนในสถานศึกษา2 (PROF105) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ณ ห้อง 433 คณะครุศาสตร์ วันที่ 13 ธ.ค. 2554
รศ.ดร.ศิโรจน์ ประชุมบุคลากรหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 7/2554
วันที่ 12 ต.ค. 54 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ห้อง 434 โดยมี รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว
หลักสูตรการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 3/2554
วันที่ 12 ก.ย. 54 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
 
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา คลิกที่นี้
 
 
มีผู้เข้าชมจำนวน  จำนวนครั้งที่เข้าชม ครั้ง  (เริ่มนับ 13 ธ.ค. 49)
 
หลักสูตรการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 
295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  โทรศัทพ์ (02) 244-5530-1 โทรสาร (02) 244-5537
 
Special Education Program- Faculty of Education, Suan Dusit Rajabhat University 
 
295 Rachasima Rd., Dusit, Bangkok 10300, Thailand. Tel. (02) 244-5530-1 Fax (02) 244-5537
 

 

หน้าหลัก นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อเรา สมัครงาน แผนผัง