กำหนดการการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของเด็กที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ

   
 

            ทางฝ่ายบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการและครอบครัว ได้เชิญวิทยากรที่เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในศูนย์การศึกษาพิเศษ มาให้ความรู้
ในด้านต่างๆ แก่ผู้ปกครองที่มารับบริการ ตามหัวข้อดังนี้

            วันที่ 29 สิงหาคม 2548           เวลา 09.00-11.30 น.            หัวข้อ "การฝึกทักษะการช่วยเลือตนเองสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น"
                                                                                                          วิทยากร ผศ.สุดคนึง  สุนทรวรคุณ   ด.ญ.น้ำน่าน เหล่าสดนันท์

                                                            เวลา 13.00-15.00 น.            หัวข้อ "การสอนพูด" สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและเด็กที่มีความ
                                                                                                          บกพร่องทางสติปัญญา
                                                                                                          วิทยากร อาจารย์วรรณวิมล  เณรทรัพย์

            วันที่ 30 สิงหาคม 2548           เวลา 09.00-11.30 น.            หัวข้อ การสื่อสารด้วยระบบ PECS (Picture Exchange Communication
                                                                                                           System)
                                                                                                           วิทยากร อาจารย์กรรวิภาร์  หงษ์งาม

            วันที่ 21 กันยายน 2548            เวลา 09.30-11.30 น.            หัวข้อ "ทักษะพื้นฐานก่อนการอ่านและการเขียนทักษะพรีเบรลล์ (Pre-Braill) สำหรับ
                                                                                                           เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
                                                                                                           วิทยากร  อาจารย์จรรยา  ชื่นเกษม

            วันที่ 26 กันยายน 2548            เวลา 13.00-15.00 น.            หัวข้อ  "การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ แก่เด็กที่มีความบกพร่อง
                                                                                                           ทางการได้ยินและเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
                                                                                                           วิทยากร อาจารย์สุชาศนีย์  ศรีพันธุ์

            วันที่ 27 กันยายน 2548            เวลา 09.00-11.30 น.            หัวข้อ  "การสอนพูดเด็กออทิสติก"
                                                                                                           วิทยากร  อาจารย์เนตรทราย  ขาวบัณฑิต
                                                            เวลา 13.00-15.00 น.             การประดิษฐ์เก้าอี้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพและเด็กพิการซ้อน
                                                                                                           วิทยากร  ผู้ปกครองเด็กนักเรียน

            วันที่ 30 กันยายน 2548            เวลา 09.00-12.00 น.            นับพบผู้ปกครองใหม่

            วันที่ 7 ตุลาคม 2548               เวลา 09.00-11.00 น.             จัดกลุ่มเด็กที่มารับบริการรายเดือน

   

              ประกาศ   
 


                        1. หากมีผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่ครอบครัวที่มารับบริการที่ฝ่ายสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-244-5560-61
ฝ่ายบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการและครอบครัว เนื่องจากการมารับบริการที่ฝ่ายฯ ผู้ปกครองเด็กต้องมาอยู่ด้วยตลอด จึงทำให้บางครอบครัวมีค่าใช้จ่าย
ไม่เพียงพอ

                        2. ผู้ปกครอง / ครู ผู้ที่ต้องการคำแนะนำ เพื่อกระตุ้นพัฒนาการของเด็กพิการสามารถโทรศัพท์มาขอรับคำปรึกษาได้ที่ 02-2445560-61
ในวันและเวลาราชการ

   
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการและครอบครัว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 
295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทรศัพท์ 0-2244-5560-1