หลักสูตรการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 3/2554
วันที่ 12 ก.ย. 54 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
ประชุมบุคลากรหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 6/2554
วันที่ 6 ก.ย. 54 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ห้อง 433
สัมมนาระหว่างปฎิบัติงานในสถานศึกษา 1 (Internship 1) โดยมี ดร.ชนิศา อภิชาตบุตร บรรยายพิเศษ เรื่อง "การทำงานกับนักษาพิการที่มีความบกพร่องที่ไม่เห็นเด่นชัด"
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 วันที่ 24 ส.ค. 54 ณ ห้อง 433 หลักสูตรการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
ประชุมความเตรียมพร้อมจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 3 วันที่ 15 มิ.ย. 54 ณ ห้อง 433 หลักสูตรการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
สัมมนาระหว่างปฎิบัติงานในสถานศึกษา 1 (Internship 1) เรื่อง "การจัดทำแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
วันที่ 15 มิ.ย. 54 ณ ห้อง 433 หลักสูตรการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาพิเศษเปิดวิชาภาษามือ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2553 โดยมี ผศ.ดร.เกยูร วงศ์ก้อม และ อ.วิทยุต บุนนาค เป็นผู้สอน
การประชุมหลักสูตรการศึกษาพิเศษครั้งที่ 2 /2554 วันที่ 2 มีนาคม 2554 ณ ห้อง 433 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปัจฉิมนิเทศ การปฎิบัติงานสอนในสถานศึกษา นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ชั้นปีที่ 5 วันที่ 2 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-12.00น ณ ห้อง 433 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หลักสูตรการศึกษาพิเศษจัดโครงการวันวิชาการ การศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 4 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
หลักสูตรการศึกษาพิเศษ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพิการเรียนร่วม กิจกรรมศึกษาดูงานรูปแบบการฝึกอาชีพ โดยใช้บทบาทของครูฝึกอาชีพ (job coach) และการเตรียมความพร้อมบุคคลปัญญาอ่อนสู่การทำงานและมีรายได้ ในวันพฤหัสที่ 6 ม.ค. 54 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร จ.นนทบุรี โดยมี อ.ดนยา อินจำปา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.ดนยา อินจำปา และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการศึกษาพิเศษ เข้าศึกษาดูงานรูปแบบการฝึกอาชีพ โดยใช้บทบาทของครูฝึกอาชีพ (job coach) และการเตรียมพร้อมบุคคลปัญญาอ่อนสู่การทำงานและมีรายได้ ในวันอังคารที่ 4 ม.ค. 54
สัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การผลิตสกู๊ปข่าวโทรทัศน์"
วันที่ 29 ต.ค. - 1 พ.ย. 53 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
งานล่ามภาษามือ ฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม หลักสูตรการศึกษาพิเศษ ซึ่งนำโดย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพิการเรียนร่วม เข้าร่วมโครงพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพิการเรียนร่วม กิจกรรม ธรรมะเพื่อพัฒนาชีวิตนักศึกษาพิการเรียนร่วมในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ วัดเจ้าเจ็ดใน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา...
อ.วิทยุต บุนนาค และอ.สิริลักษณ์ กลิ่นขจร หลักสูตรการศึกษาพิเศษ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายวิชา เทคนิคการถามปากคำ/ภาษากาย โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการศึกษาพิเศษ เป็นผู้ช่วยสอน ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 จ.สระบุรี วันที่ 15 ธ.ค. 53
นศ.ชั้นปีที่ 4 ฝึกปฎิบัติวิชา SPED 302 ทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยมี ผศ.อรศรี แก้วเจริญ และอ.ดนยา อินจำปา เป็นอาจารย์ประจำชุดวิชา ณ ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 28-29 ต.ค. 53 ณ โรงแรมพชร จ.สุพรรณบุรี โดยมี ผศ.กรรวิภาร์ หงษ์งาม และอ.ดนยา อินจำปาเป็นวิทยากร
นศ.ชั้นปีที่ 4 ฝึกปฎิบัติชุดวิชา SPED 303 การเตรียมเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยมี ผศ.ดร.จรรยา ชื่นเกษม และอ.ดนยา อินจำปา เป็นอาจารย์ประจำชุดวิชา และได้เชิญ คุณจินตนา มะค้า เป็นวิทยากรในครั้งนี้
กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ 75 ปี คณะครุศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ย. 53 เวลา 8.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ 1 หอประชุมรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การผลิตสกู๊ปข่าวโทรทัศน์" วันที่ 29 ต.ค. - 1 พ.ย. 53 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
การประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (ห้อง 433) วันที่ 24 ก.ย. 53
การประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการอบรมแอลดี ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (ห้อง 433) วันที่ 17 ก.ย. 53
โครงการราชสุดา-สวนดุสิตกีฬาหูหนวกสัมพันธ์
วันที่ 6 กันยายน 2553
ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ประชุมบุคลากรหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ พิเศษ(1)/2553
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 10.00-12.00น ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (ห้อง433)
โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษาพิเศษ กิจกรรมจัดอบรมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในประเทศไทย วันที่ 9-10 ส.ค. 53 ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพิการเรียนร่วมกิจกรรมวันวิชาการการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 3 วันที่ 9 ส.ค. 53 ณ ลานโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สัมมนาการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 1 (PROF104) ครั้งที่ 2 ณ ห้อง 433 หลักสูตรการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ วันที่ 21 ก.ค. 53
การนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่5 ฝึกปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2553
การสัมมนาการปฎิบัติงานวิชาชีพครู 2 ครั้งที่ 1 (PROF102) วันที่ 7 ก.ค. 53 ณ ห้อง433
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ณ โรงยิม (อาคารพลศึกษา)
การประชุมบุคลากรหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 4/2553 วันที่ 29 มิ.ย. 53 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ห้อง 433
สัมมนาการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 1 (PROF104) ครั้งที่ 1 ณ ห้อง 433 หลักสูตรการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ วันที่ 16 มิ.ย. 53
นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษเริ่มปฎิบัติงานวิชาชีพครู 2 (PROF102) ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ วันที่ 09 มิ.ย. 53
การประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/53 ณ ห้องหลักสูตรการศึกษาพิเศษ วันที่ 7 มิ.ย. 53
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1/2553 ณ ห้องหลักสูตรการศึกษาพิเศษ วันที่ 7 มิ.ย. 53
นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษเริ่มปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (PROF104) ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ วันที่ 26 พ.ค. 53
อ.วิทยุต บุนนาค และอ.ฉลองรัตน์ บุญวงศ์ หลักสูตรการศึกษาพิเศษ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายวิชา เทคนิคการถามปากคำ/ภาษากาย ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 จ.สระบุรี วันที่ 20 พ.ค. 53
การประชุมบุคลากร หลักสูตรการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 12 พ.ค. 53 เวลา 13.30-16.30น ณ ห้อง 433 คณะครุศาสตร์
ปฐมนิเทศการปฎิบัติงานสอนในสถานศึกษา1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ณ ห้อง 433 คณะครุศาสตร์ วันที่ 12 พ.ค. 2553
ปฐมนิเทศการปฎิบัติงานวิชาชีพครู2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ณ ห้อง 433 คณะครุศาสตร์ วันที่ 11 พ.ค. 2553
พิธีร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ โรงแรมปริ๊นพาเลช วันที่ 29 มีนาคม 2553
คณะบุคลากร หลักสูตรการศึกษาพิเศษ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกระปี่ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2553
โครงการพิเศษ การถ่ายวิดีโอเพลงภาษามือประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นำโดยนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน วันที่ 23 มี.ค. 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรม: เสริมทักษะวิชาการเพื่อสานฝันสู่วิชาชีพสำหรับนักศึกษาออทิสติกและแอลดี วันที่ 19 มีนาคม 2553 ณ ห้อง 433 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปัจฉิมนิเทศ การปฎิบัติงานสอนในสถานศึกษา นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ชั้นปีที่ 5 วันที่ 17 มีนาคม 2553 เวลา 08.30-17.00น
ณ ห้อง 117032 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพิการเรียนร่วม กิจกรรมที่ 1 ธรรมะเพื่อพัฒนาชีวิตนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ณ วัดราชาธิวาสวิหาร วันศุกร์ที่ 12 มี.ค. 53 เวลา 09.00 – 16.00น
อาจารย์นิเทศก์ของร.ร.โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ตรวจสื่อการเรียนการสอน ของนักศึกษาฝึกปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ วันที่ 12 มี.ค. 53
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศรี แก้วเจริญ และอาจารย์ ดนยา อินจำปา อาจารย์ประจำชุดวิชา SPED303 การเตรียมเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ ในวันที่ 2,4,9,11กุมภาพันธ์ 2553 ณ.ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร จ.นนทบุรี
หลักสูตรการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ วันที่ 28 ม.ค. 53 ณ ห้องหลักสูตรการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณาจารย์หลักสูตรการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ลงเยี่ยมเยียน และ นิเทศก์กับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 (การทดลองสอน) ระหว่างวันที่ 11 – 29 ม.ค. 2553 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ประชุมบุคลากรของหลักสูตร ครั้งที่ 1/2553 เพื่อการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ฤทธิไกร ตุลวรรธน และทีมประกันคุณภาพ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ และการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2551 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (ห้อง 433) วันที่ 18 ม.ค. 2553

โครงการการเขียนประโยคภาษาไทยจากภาษามือ สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และงานวันเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ วันที่ 25 ธันวาคม 2552 หลักสูตรการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วันอังคารที่ 5 ม.ค. 53 เวลา 09.00-12.00น. อ.ดนยา อินจำปา และนศ.หลักสูตรการศึกษาพิเศษชั้นปีที่4 กำลังศึกษาชุดวิชา SPED303 การเตรียมเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เข้าศึกษาดูงาน ณ.ศูนย์ฝึกอาชีพออทิสติกไทย โดยมี อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพออสติกไทยให้การตอนรับ

รายการวาระประเทศไทย ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย เข้าสัมภาษณ์ กับอาจารย์ วิทยุต บุนนาค เพื่อนำเสนอสารคดีเชิงข่าว กรณีการพัฒนาระบบโทรคมนาคม ระบบ 3จี กับการเข้าถึงการบริการของผู้พิการและคนทั่วไป วันที่ 17 ต.ค. 2552
สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพ 2 (Practicum 2) เรื่อง การจัดทำโครงการพัฒนาผู้เรียน และโครงการพัฒนาชุมชน วันที่ 6 ต.ค. 2552 หลักสูตรการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

อาจารย์แสงจันทร์ ยิ่งสัมพันธ์เจริญและนักศึกษาชั้นปี 4 หลักสูตรการศึกษาพิเศษ ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียรออกฝึกภาคปฏิบัติโครงการพัฒนาชุมชน ณ ชุมชนวัดน้อยนพคุณ เขตดุสิต กทม.รองประธานชุมชนและเลขาฯให้การต้อนรับและร่วมเดินในชุมชน

ภาพกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ฝึกภาคปฏิบัติวิชาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยมี อาจารย์ ดนยา อินจำปา อาจารย์ประจำวิชาดูแลการฝึกปฏิบัติ ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ ณ.ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา

โครงการวันวิชาการการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2
วันที่ 9-10 กันยายน 2552 หลักสูตรการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษชั้นปีที่ 4 สาขาการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเข้าศึกษาดูงานกิจกรรมการฝึกทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา วันศุกร์ที่14 สิงหาคม 52 ณ.ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพ 2 (Practicum 2) เรื่อง การจัดทำโครงการพัฒนาผู้เรียน และโครงการพัฒนาชุมชน วันที่ 8 ส.ค. 2552 หลักสูตรการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษชั้นปีที่ 4 สาขาการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมการฝึกทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในวันอังคารที่4 สิงหาคม 52 ณ.สถาบันราชานุกูล
โครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการเรียนร่วมและผู้ปกครอง วันที่ 22 กค. 2552 เวลา 8.30-17.00 ห้องประชุมปิ่นน้อย สำนักวิทยบริการ ชั้น 4 มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 100 คน การประชุมครั้งนี้ได้ชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่การทำงานของฝ่ายDSS
โครงการ ละครโลกนี้ไม่มีเงียบเหงา ระหว่างวันที่ 23 – 24 เดือนกรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร
โครงการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลคนพิการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2552
การประชุมมอบหมายงานหลักสูตรการศึกษาพิเศษ วันที่ 8 มิถุนายน 2552 ณ ห้อง 433 คณะครุศาสตร์  (08/06/52) 
ภาพการประชุมประกันคุณภาพ หลักสูตรการศึกษาพิเศษ วันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ (26/05/52)  
หลักสูตรการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 
295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  โทรศัทพ์ (02) 244-5530-1 โทรสาร (02) 244-5537
 
Special Education Program- Faculty of Education, Suan Dusit Rajabhat University 
 
295 Rachasima Rd., Dusit, Bangkok 10300, Thailand. Tel. (02) 244-5530-1 Fax (02) 244-5537