การศึกษากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสมาธิเด็กออทิสติกวัยก่อนประถมศึกษา
   
 

บทคัดย่อ

                 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสมาธิเด็กออทิสติกวัยก่อนประถมศึกษา  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  คือ  นักเรียนออทิสติก  อายุระหว่าง 
5 - 8 ปี  ที่มารับบริการที่ฝ่ายบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการ
และครอบครัว 
(E.I.) ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต จำนวน 3 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง จากกลุ่มประชากร
นักเรียนออทิสติกที่มีสมาธิสั้น หุนหันพลันแล่น กลุ่มตัวอย่างได้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสมาธิเป็นเวลา
14 สัปดาห์
สัปดาห์ละ
2 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสมาธิ ตารางบันทึกเวลาและพฤติกรรม
ของนักเรียน
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การบรรยาย ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
นักเรียนออทิสติกวัยก่อนประถมศึกษา  อายุระหว่าง  5 - 8   ปี
หลังจากที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนาสมาธิแล้ว  มีสมาธิเพิ่มมากขึ้นจำนวน  2  คน  โดยเปรียบเทียบจากระยะเวลา
ในการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม  แต่อีก 1 คน สมาธิไม่มีการพัฒนา โดยเปรียบเทียบจาก
ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม