การศึกษาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
โดยใช้สมุดภาพประกอบสำหรับเด็ก
   
 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยใช้สมุดภาพประกอบสำหรับเด็ก 
 และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาหลังการใช้สมุดภาพประกอบสำหรับเด็กระหว่างเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่มีระดับสูญเสียการ
ได้ยินแตกต่างกัน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชายและหญิงที่มีระดับการสูญเสียการได้ยินระดับหูหนวกและหูตึง  อายุ 3-4 ปี จำนวน 13  คน 
ที่กำลังเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 
ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา 2542  ในศูนย์การศึกษาพิเศษ  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
แบ่งเป็นเด็กกลุ่มทดลองที่สูญเสียการได้ยินระดับหูหนวก จำนวน 
คน  และเด็กกลุ่มทดลองที่สูญเสียการได้ยินระดับหูตึง จำนวน  คน
โดยที่เด็กทั้ง 
กลุ่มทดลองได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้สมุดภาพประกอบสำหรับเด็กเหมือนกัน  ตามคู่มือการจัดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ระยะเวลาทดลอง 
สัปดาห์  สัปดาห์ละ  ครั้ง  ครั้งละ  30  
นาที

การทดลองใช้แบบแผนการวิจัยแบบ   Nonrandomized One Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบทดสอบ
ความสามารถทางภาษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่น 
.76 การวิเคราะห์ข้อมูลได้คะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ของแมน
-วิทนีย์ (Mann-Whitney U-Test)

ผลการวิจัยพบว่า

1.  ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่สูญเสียการได้ยินระดับหูหนวกสูงขึ้น 
หลังการใช้สมุดภาพประกอบสำหรับเด็ก

2.  ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่สูญเสียการได้ยินระดับหูตึงสูงขึ้น 
หลังการใช้สมุดภาพประกอบสำหรับเด็ก

3.  ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่สูญเสียการได้ยินระดับหูหนวก
และหูตึงไม่แตกต่างกัน หลังการใช้สมุดภาพประกอบสำหรับเด็ก