หลักสูตรภาษาไทย

Thai Program

 

 

 

 

 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   

  ผลงานวิชาการ                                                                          

  ปีการศึกษา 2556

ประเภทของผลงาน

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อผู้จัดทำ/เจ้าของ

แหล่งเผยแพร่

ตำรา

นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย

วัชรพล วิบูลยศริน

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัยในชั้นเรียน

การวิเคราะห์การเขียนผลงานวรรณกรรมสำหรับเด็กของนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย

รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

การศึกษาแบบการเรียนรู้และแบบการคิดที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วัชรพล วิบูลยศริน

บทความวิจัย

Pragmatic Failure in Intercultural Communication: A Case Study of Chinese Speakers Learning Thai as a Foreign Language

Benjamas Khamsakul

International Conference on Education, Language, Society, Science and Engineering in ASEAN and its Neighbors at Kunming Jin Jiang International Hotel, Kunming, Yunnan, People’s Republic of China

A Comparative Study Thai Idioms and Expressions in Chinese Literature ‘Romance of the Three Kingdoms’

Prissana Fonsarun

Thai as a Foreign Language Instructional Model based on Communicative Approach Using Brainstorming Technique on Social Media to Enhance Creative Writing Ability for Chinese Undergraduate Students: A Synthesis and Proposed Model

Watcharapol Wiboolyasarin

Blended Instructional Model Based on Participatory Communication with Round Table Using Social Media to Enhance Creative Criticism Writing Ability for Undergraduate Student: A Synthesis and Proposed Model

Watcharapol Wiboolyasarin

International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning Vol 2 no. 6

 

  ปีการศึกษา 2555

ประเภทของผลงาน

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อผู้จัดทำ/เจ้าของ

แหล่งเผยแพร่

งานวิจัย (ร่วม)

การวิจัยประเมินผลบทสุนทรพจน์ “อาเซียนก้าวไกลด้วยใจเป็นหนึ่ง” ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

วัชรพล วิบูลยศริน และคนอื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

งานวิจัย (ร่วม)

การวิจัยประเมินผลการใช้หลักสูตรอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับคนไทยในต่างประเทศ กรณีที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วัชรพล วิบูลยศริน และคนอื่นๆ

สภาเลขาธิการการศึกษา

บทความวิชาการ

การออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บเพื่อการสอนสนทนาภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างประเทศ

วัชรพล วิบูลยศริน

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา ปีที่  6 เล่มที่ 12

 

  ปีการศึกษา 2554

ประเภทของผลงาน

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อผู้จัดทำ/เจ้าของ

แหล่งเผยแพร่

บทความวิชาการ

รวยระรินกลิ่นพฤกษา สุคนธาภาษาศิลป์

วัชรพล วิบูลยศริน

วารสารสังคมมนุษย์ ปีที่ 30 เล่มที่ 2

กลยุทธ์การออกแบบเว็บไซต์สถาบันอุดมศึกษาตามแนวทางเว็บโอเมทริกซ์: การเข้าถึง การมองเห็น และการใช้ประโยชน์.

วัชรพล วิบูลยศริน และคนอื่นๆ

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง 2553 (Enhancing the Quality of e-Learning)

คู่มือและชุดฝึกอบรมครู

มอดูล 2 : หลักการใช้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาและบูรณาการ

วัชรพล วิบูลยศริน และคนอื่นๆ

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มอดูล 5 : การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาและบูรณาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย