คำสั่ง
งานวิจัย
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ไอซีทีของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมโดยใช้วิธีการสอนแบบโครงการ เพื่อส่งเสริม
ความตระหนักในการรับใช้สังคมและจิตอาสา ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมและเขียนสะท้อนความดีผ่านบล็อกเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านจริยธรรมในรายวิชาจริยศาสตร์ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การพัฒนารูปแบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน
รายละเอียดโครงการ
การใช้ e-Learning ระบบบริหารการเรียน Moodle ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อพัฒนาความเป็น
พลเมืองดิจิทัลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมือง
และอุตสาหกรรม
Full Text
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้แหล่งข้อมูลวัฒนธรรมเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรู้
สารสนเทศและความตระหนักในวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Full Text
การสอนโดยวิธีการไปทัศนศึกษาที่ส่งผลต่อความตระหนักในวัฒนธรรมไทยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Full Text
การพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รายละเอียดโครงการ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวอินเดียกลุ่มกำลังซื้อสูงเพื่อรองรับงานสัมมนา งานแต่งงานและฮันนีมูนในประเทศไทย
ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่องานสัมมนางานแต่งงานและฮันนีมูนรองรับ นักท่องเที่ยวกลุ่มกำลังซื้อสูง
รายละเอียดโครงการ
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและทักษะชีวิต
ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตสำหรับเด็กปฐมวัย
รายละเอียดโครงการ
การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมโดยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันด้วยเทคนิคกลุ่มสืบสอบและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นฐาน
รายวิชาการบูรณาการสารสนเทศ ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รายละเอียดโครงการ
การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
สำหรับการเรียนร่วมระหว่างนักศึกษาปกติและนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รายละเอียดโครงการ
การเรียนรู้แบบร่วมมือและใช้โครงการเป็นฐานที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความตระหนัก
ในวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
Abstract
การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนร่วมกันแบบผสมผสานและใช้โครงงานเป็นฐานที่ส่งผลต่อการสร้าง
ความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Abstract
เทคนิคการสอนด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Abstract
การพัฒนารูปแบบการเรียนร่วมเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต
Abstract
การให้บริการและการใช้บริการห้องสมุดประชาชนจังหวัดในประเทศไทย (งานวิจัยกลุ่ม)
Full Text
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่มตามแนว
โยนิโสมนสิการ
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(งานวิจัยกลุ่ม)
Full Text
ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ออบเจ็กต์การเรียนรู้ (Learning Object) ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลัก
อริยสัจ 4 วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รายละเอียดโครงการ
การพัฒนารูปแบบการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต (งานวิจัยกลุ่ม)
รายละเอียดโครงการ
ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(งานวิจัยกลุ่ม)
รายละเอียดโครงการ

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเข้าถึงห้องสมุดเฉพาะ (งานวิจัยกลุ่ม)

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน (งานวิจัยกลุ่ม)
Full Text
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนร่วมระหว่างนักศึกษาปกติและนักศึกษาออทิสติก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (งานวิจัยเดี่ยว)
Full Text
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (งานวิจัยเดี่ยว)
Full Text
การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์สาขาบริหารการศึกษา สถาบันราขภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ (งานวิจัยเดี่ยว)
Full Text
 
การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเข้าถึงสารสนเทศของอาจารย์สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (งานวิจัยเดี่ยว)
Full Text
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (งานวิจัยกลุ่ม)
Full Text
 
งานบริการทางการศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อบทเรียนวีดิทัศน์ วิทยานิพนธ์เรื่อง "ผลการใช้บทเรียนวีดิทัศน์แบบสาธิตที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะการยืมคืนหนังสือของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1" (ศธ.0518.07/2293)
ผู้ทรงคุณวุฒประชุมกลุ่ม (Focus Group)เรื่อง "การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
เชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษ
" (ศธ.0520.203/1104)

กรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เรื่อง "ยุทธศาสตร์การใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการขนาดใหญ่ของรัฐ:
กรณีศึกษาโครงการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น" (บฑว.44/2556)

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเรื่อง "พฤติกรรมและความคาดหวังของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการ
เรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา" (มนส. 318/2556)
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเรื่อง "ความพึงพอใจและความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน
ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" (มนส.316/2556)
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเรื่อง "ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้" (มนส.315/2556)
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเรื่อง "พฤติกรรมและความคาดหวังในการของนักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตร์ต่อวิชาเอกเทศสัญญา 2" (มนส.311/2556)
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยเรื่อง "ผลการใช้เว็บบอร์ดเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและการสร้าง
ความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง" ( ศธ ๐๕๑๘.๐๗/๔๒๔๙ )
กรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง "การเพิ่มผลผลิตสีเขียวของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนตร์" (บฑว.1369/2555)
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเรื่อง "พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม " (มนส.2553/2555)
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเรื่อง "ความคาดหวังของนักศึกษานิติศาสตร์ต่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย" (มนส.2417/2555)
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเรื่อง "พฤติกรรมและความคาดหวังทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ: กรณีศึกษานักศึกษาที่เรียนวิชากฎหมายการพาณิชย" ( มนส.2416/2555)
กรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง "กลยุทธ์ตลาดต่างประเทศเชิงรุกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมก่อสร้างใน
ตลาดอาเซียน: ศึกษาเฉพาะเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง"
วิทยากร สพฐ. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค(2) กรกฎาคม-สิงหาคม 2554 (รายละเอียด)
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชา
วิศวกรรมพื้นฐาน (รายละเอียด)
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการทำวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (รายละเอียด)
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อตรวจเครื่องมือวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนารูปแบบห้องเรียนเสมือนโดยใช้การเรียนรู้ร่วมกันและ
การเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู (รายละเอียด)
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อตรวจเครื่องมือวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนารูปแบบอ็อบเจกต์เลิร์นนิ่งเพื่อเสริมสร้าง การสร้าง
ความรู้ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รายละเอียด)
กองบรรณาธิการวารสารสังคมมนุษย์(รายละเอียด)
คณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้แหล่งสารสนเทศด้านพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
คุณธรรมจริยธรรม (รายละเอียด)
คณะกรรมการโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและความตระหนัก
ในวัฒนธรรมไทย (รายละเอียด)
ที่ปรึกษางานวิจัย (รายละเอียด)
ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิทยานิพนธ์ (รายละเอียด)
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและทดลองใช้นวัตกรรม (รายละเอียด)
งานอบรมสัมมนา
เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์น์นิง Strengthening Learning Quality: Bridging Engineering and Education
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2556 อาคาร 9 อิมแพค เมืองทองธานี
เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "Cloud Computing in Education and Research Institution" วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องราชดำริ 1 โรงแรม St. Regis ราชดำริ กรุงเทพฯ
เข้าร่วมประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2556 เรื่อง "บริการสารสนเทศเพื่องานวิจัยในยุค Open Access"
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2556 ห้องบอลรูม 1 โรงแรมดิเอมเมอร์รัลต์ กรุงเทพฯ
เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม AMOS วันที่ 18 มกราคม 2556 ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส
เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม LISREL วันที่ 17 มกราคม 2556 ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส
เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ Turn It In วันที่ 25 มกราคม 2555 ณ อาคาร
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (รายละเอียด)
เข้าร่วมอบรมโครงการ Research Zone Phase 38 เรื่อง เทคนิคการประชุมระดมสมองสำหรับการวิจัยเชิง
คุณภาพ และขั้นตอนและเทคนิคเดลฟาย วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เข้าร่วมงานสมัชชาการอ่าน เพื่อรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่านในปี 2013 ภายใต้โครงการ Bangkok Read for life วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์
เข้าร่วมอบรมโครงการ Research Zone Phase 36 เรื่อง Cluster Analysis และ Discriminant Analysis วันที่ 11-14 มกราคม 2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เข้าร่วมอบรมโครงการ Research Zone Phase 34 เรื่อง Factor Analysis และ Path Analysis วันที่ 14-17 ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เข้าร่วมอบรมโครงการ Research Zone Phase 33 เรื่องAnalysis of Variance และ Multiple Regression Analysis วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ Social Network & Social Media วันที่ 9 กันยายน 2553 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
งานสร้างสรรค์ทางวิชการ

จัดทำ e-Learning รายวิชา การบูรณาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาจริยศาสตรและการจัดการศูนย์บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://elearning.dusit.ac.th

บทความวิชาการ/บทความวิจัย
Development of Information Literacy Utilizing Blended Learning and Resource Base Learning
of Students in Suan Dusit Rajabhat University

The 6th International Conference of Education, Research and Innovation (iCERI2013)
November 18-20, 2013
Spain
การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ e-Learning รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้แหล่งข้อมูลวัฒนธรรมเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรู้สารสนเทศ
และความตระหนักในวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal)
การพัฒนาการรู้สารสนเทศด้วยวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานและใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลักในการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2556
The Using of e-Learning to Develop Digital Citizenship and Learning Achievement in Information Technology
   (IJEEEE) ICKET 2013 International Conference on Knowledge and Education Technology
Hong Kong July 6-7, 2013
Lifelong Learning with The Problem-Based Team Learning on Social Network to Effectiveness to Teamwork Skill and Learning Achievement for Mainstreaming of Special Need Students
World ConFerence on Educational Sciences Sapienza University of Rome, Italy 5-8 February 2013
การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมโดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบสอบและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นฐาน
วารสารวิจัย มสด.ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556
การสอนโดยวิธีการไปทัศนศึกษาที่ส่งผลต่อความตระหนักในวัฒนธรรมไทยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การประชุมวิชาการแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9 วันที่ 6-7 ธันวาคม 2555
Development of Moral Reasoning Utilizing Group Investigation Cooperative Learning and Virtuous Project Base in Information Integration for Students in the Program of Information
Technology, Suan Dusit Rajabhat University

International Conference for Research and Academic Presentation on ASEAN
Ubon Ratchathani Rajabhat University, Ubon Ratchathani, Thailand 28 July 2012
การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำหรับการเรียนร่วมของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักศึกษาออทิสติก
งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2555
การเรียนร่วมกันแบบผสมผสานและใช้โครงงานเป็นฐานที่ส่งผลต่อการสร้างความรู้และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
วารสารวิจัย มสด.ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2555
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Oral Presentation) เรื่อง รูปแบบการเรียนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชน
การเรียนรู้ออนไลน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (รายละเอียด)
การนำเสนอผลงานบนบอร์ดวิชาการ (Poster Presentation) เรื่อง การเรียนรู้แบบร่วมมือ
และใช้โครงการวัฒนธรรมเป็นฐานที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความตระหนัก
ในวัฒนธรรมไทยของนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (รายละเอียด)
DEVELOPMENT OF A MAINSTREAMING MODEL TO DEVELOP ONLINE LEARNING COMMUNITY AND LEARNING ACHIEVEMENT IN INFORMATION TECHNOLOGY FOR UNDERGRADUATE STUDENT
PWPA Journal-Thailand, volume XI, January-June 2011
ผลการใช้รูปแบบการเรียนร่วมเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
วารสารวิจัย มสด.ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2554
การเรียนรู้แบบร่วมมือและใช้โครงการวัฒนธรรมเป็นฐานที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
ตระหนักในวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วารสารสังคมมนุษย์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เทคนิคการสอนด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วารสารสังคมมนุษย์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่มตาม
แนวโยนิโสมนสิการ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วารสารวิจัย มสด.ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2553
การให้บริการและการใช้บริการห้องสมุดประชาชนจังหวัดในประเทศไทย
วารสารวิจัย มสด.ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2552
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนร่วมระหว่างนักศึกษาปกติและนักศึกษาออทิสติก
วารสารวิจัย มสด.ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2551
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้อาคารสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วารสารสังคมมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคกลาง
ตอนบน
วารสารวิจัย มสด.
Presentation มิติใหม่ในการสมัครงาน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการบริหารการศึกษา
การเรียนการสอนออทิสติกเรียนร่วมสู่งานวิจัยคุณภาพ: กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนร่วมระหว่างนักศึกษาปกติและนักศึกษาออทิสติก วารสารสวนดุสิต
อินเทอร์เน็ตสารสนเทศจานด่วนในสวนดุสิต
การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี GIS ทางการศึกษา วารสารสวนดุสิต
   
งานสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาอื่นๆ
สื่อ e-Learning วิชา จริยศาสตร์
สื่อ e-Learning วิชา การบูรณาการสารสนเทศ
สื่อ e-Learning วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
   
งานปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยี
พัฒนาเว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเข้าถึงห้องสมุดเฉพาะ http://dusithost.dusit.ac.th/~bunpod_pij/index01.html

พัฒนาเว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน www.pakpon.com