เพลงประกอบการแสดง


เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้บรรเลงประกอบกิริยาอาการและบทบาทต่าง ๆ ของโขน

- เพลงเข้าม่าน       ประกอบการเดินเข้าฉากในระยะใกล้ๆ ของหุ่นตัวเอก
- เพลงเสมอ           ประกอบการไปมาในระยะใกล้ๆ
- เพลงเชิด              ประกอบการไป มาในระยะไกล ๆ และใช้ในการต่อสู้
- เพลงตระนิมิตร   ประกอบการแปลงกายของตัวหุ่นที่เป็นตัวเอก ๆ
- เพลงชุบ               ประกอบการเดินของนางกำนัล เช่น เมื่อนางยี่สูนใช้นางกำนัลให้ไปตามพราหมณ์ ปี่พาทย์ก็จะทำเพลงชุบ
- เพลงโลม             ประกอบการโลมเล้าเกี้ยวพาระหว่างตัวหุ่นที่เป็นตัวเอก มักต่อด้วยเพลงตระนอน
- เพลงตระนอน       ใช้สำหรับหุ่นตัวเอกเมื่อจะเข้านอน โดยมาบรรเลงต่อจากเพลงโลม เพลงโอด ประกอบการเศร้าโศกเสียใจ
- เพลงโล้                ประกอบการเดินทางทางน้ำ เช่น พระอภัยมณีโดยสารเรือสำเภาหรือเกาะหลังเงือกว่ายน้ำหนีผีเสื้อ
- เชิดฉิ่ง  ประกอบการเดินทาง การเหาะ เช่น เบญจกายเหาะมายังเขาเหมติรันเพื่อแปลงเป็นสีดาลอยน้ำไปลวงพระราม หรือการติดตาม เช่น พระลอตามไก่ รามสูรตามนางเมขลา
- เชิดกลอง             บรรเลงต่อจากเพลงเชิดฉิ่ง
- เพลงรัวต่างๆ       ประกอบการแผลงอิทธิฤทธิ์ หรือแปลงตัวอย่างรวบรัด
- เพลงกราวนอก   ประกอบการยกทัพตรวจพลของกระบวนทัพฝ่ายมนุษย์
- เพลงกราวใน       ประกอบการยกทัพตรวจพลของกระบวนทัพฝ่ายยักษ์
- เพลงแผละ          ประกอบการเดินทางทางอากาศ เช่น การบินมาของพญาครุฑ