���ҡó���

พยัญชนะ
พยัญชนะไทยมี ๔๔ ดังนี้

พยัญชนะไทย
พยัญชนะไทยมี ๒๑ เสียง
๑. ก ก
๒. ค ขฃคฅฆ
๓. ง ง
๔. จ จ
๕. ช ชฌฉ
๖. ซ ซสศษ
๗. ด ดฎ
๘. ต ตฏ
๙. ท ทธฑฒถฐ
๑๐. น นณ
๑๑. บ บ
๑๒. ป ป
๑๓. พ พภผ
๑๔. ฟ ฟฝ
๑๕. ม ม
๑๖. ย ยญ
๑๗. ร ร
๑๘. ล ลฬ
๑๙. ว ว
๒๐. ห หฮ
๒๑. อ อ

พยัญชนะตัวสะกด
๑. แม่กก ออกเสียงสะกด ก ซึ่งจะใช้พยัญชนะ ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกด เช่น นก เลข โรค เมฆ
๒. แม่กด ออกเสียงสะกด ด ซึ่งจะใช้พยัญชนะ ด ต ถ ท ธ ฎ ฏ ฐ ฒ จ ช ซ ศ ษ ส เป็นตัวสะกด เช่น เปิด จิต รถ
บาท โกรธ กฎ ปรากฏ เท็จ บงกช ก๊าซ อากาศ พิเศษ โอกาส อิฐ
๓. แม่กบ ออกเสียงสะกด บ ซึ่งจะใช้พยัญชนะ บ ป พ ภ ฟ เป็นตัวสะกด เช่น ดาบ บาป ภาพ กราฟ โลภ
๔. แม่กน ออกเสียงสะกด น ซึ่งจะใช้พยัญชนะ น ร ญ ล ฬ เป็นตัวสะกด เช่น แขน คูณ บุญ อาหาร กล ปลาวาฬ
๕. แม่กง ออกเสียงสะกด ง ซึ่งจะใช้พยัญชนะ ง เป็นตัวสะกด เช่น จริง วิ่ง ลิง สิงห์ พิง มุ่ง สั่ง
๖. แม่กม ออกเสียงสะกด ม ซึ่งจะใช้พยัญชนะ ม เป็นตัวสะกด เช่น นม ดม ลม พรม สม ชิม
๗. แม่เกย ออกเสียงสะกด ย ซึ่งจะใช้พยัญชนะ ย เป็นตัวสะกด เช่น ยาย เนย เคย เลย คุย
๘. แม่เกอว ออกเสียงสะกด ว ซึ่งจะใช้พยัญชนะ ว เป็นตัวสะกด เช่น สิว หิว วัว

พยัญชนะควบกล้ำ
นอกจากเสียงนั้นยังมีพยัญชนะควบกล้ำ พยัญชนะกล้ำคือพยัญชนะ 2 ตัวประสมสระเดียวกันมี ร ล ว
แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
• ควบกล้ำแท้ เป็นพยัญชนะควบกล้ำที่ออกเสียงพร้อมกันทั้ง 2 ตัว เช่น
- ควบด้วย ร กรอบ กราบ เกรง ครอบครัว ตระเตรียม ปราบปราม แพรวพราว
- ควบด้วย ล ไกล กลอง กลับ กลุ่ม กล้วย คลอนแคลน คลี่คลาย เปลี่ยนแปลง
- ควบด้วย ว ไกว กวัดแกว่ง ขวนขวาย ขว้าง ขวาน ควาย
• ควบกล้ำไม่แท้ เป็นพยัญชนะที่เขียนเหมือนควบกล้ำแท้ ร แต่ออกเสียงเพียงตัวเดียวเช่น ไซร้ จริง ทรัพย์ ทรุดโทรม แทรก ทราบ สร้าง สระ เศร้า แสร้ง ศรี อ่านว่า (ไซ้) (จิง) (ซับ) (ซุดโซม) (แซก) (ซาบ) (ส้าง) (สะ) (เส้า) (แส้ง) (สี)

ตัวอย่างคำอักษรควบแท้และไม่แท้

ควบแท้ควบไม่แท้
พยัญชนะอักษรนำ-อักษรตาม
อักษรนำ คือ พยัญชนะ 2 ตัวเรียงกัน ประสมสระเดียว พยัญชนะตัวแรกของคำ แบ่งตามลักษณะการอ่านได้
2 ชนิด คือ
• อ่านออกเสียงร่วมกันสนิทเป็นพยางค์เดียวกัน เมื่อมีตัว ห และ ตัว อ เป็นอักษรนำ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีตัว ห เป็นอักษรนำ เช่น หรู หรา หญ้า หญิง ใหญ่ เหลือ หลาย เหลว ไหล
- หรู หรา – หรูหรา - ห อักษรสูง นำ ร อักษรต่ำ ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม ห
- หญ้า หญิง ใหญ่ – หยิง - ห อักษรสูง นำ ญ อักษรต่ำ ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม ห
- เหลือ หลาย เหลว ไหล – เหลือหลาย – ห อักษรสูง นำ ล อักษรต่ำ ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม ห
• เมื่อมีตัว อ เป็นอักษรนำ ย มี 4 คำ คือ อย่า อยู่ อย่าง อยาก
- หย่า หยู่ หย่าง หยาก - อ อักษรกลาง นำ ย อักษรต่ำ ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม อ
• อ่านออกเสียงเป็น 2 พยางค์ โดยพยางค์แรกอ่านออกเสียงเหมือนมีสระ อะ ประสมอยู่กึ่งเสียง
ส่วนพยางค์หลังอ่านตามสระที่ประสมอยู่ และอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ตามพยัญชนะตัวแรก เช่น
- จมูก จะ-หมูก จ อักษรสูง นำ ม อักษรต่ำ ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม ห
- สนอง สะ-หนอง ส อักษรสูง นำ น อักษรต่ำ ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม ห
- ตลาด ตะ-หลาด ต อักษรกลาง นำ ล อักษรต่ำ ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม ต
- สนาม สะ-หนาม ส อักษรสูง นำ น อักษรต่ำ ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม ส
- ผลิต ผะ-หลิต ผ อักษรสูง นำ ล อักษรต่ำ ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม ผ

ตัวอย่างคำอักษรนำ-อักษรตาม

อักษรนำ