���ҡó���

คำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์ หมายความว่า ศัพท์หลวง ศัพท์ราชการ และหมายรวมถึงคำสุภาพซึ่งนำมาใช้ให้ถูกต้องตามชั้นหรือฐานะของบุคคล บุคคลผู้ที่พูดต้องใช้ราชาศัพท์ด้วย จำแนกเป็น ๕ ประเภท คือ
๑. พระมหากษัตริย์
๒. พระบรมวงศานุวงศ์
๓. พระสงฆ์
๔. ข้าราชการชั้นสูงหรือขุนนาง
๕. สุภาพชนทั่วไป
คำราชาศัพท์แบ่งได้ ๖ หมวด คือ
๑. หมวดร่างกาย
๒. หมวดเครือญาติ
๓. หมวดเครื่องใช้
๔. หมวดกริยา
๕. หมวดสรรพนาม
๖. หมวดคำที่ใช้กับพระสงฆ์