���ҡó���

คำพ้อง
คำพ้อง หมายถึง คำที่มีลักษณะเหมือนกัน หรือซ้ำกัน คำพ้องเเบ่งออกเป็น ๓ ชนิด ดังนี้
๑. คำพ้องรูป คือ คำที่เขียนเหมือนกัน แต่ออกเสียงต่างกัน และมีความหมายต่างกัน การอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้อง ต้องดูข้อความอื่นๆ ประกอบว่าคำพ้องรุปนั้นหมายถึงอะไร อ่านอย่างไร แล้วจึงอ่านให้ถูกต้อง
ตัวอย่างคำพ้องรูป
- ปักเป้า
ปัก-กะ-เป้า หมายถึง ชื่อปลาชนิดหนึ่ง
ปัก-เป้า หมายถึง ชื่อว่าวชนิดหนึ่ง
- สมาธิ
สะ-มา-ทิ หมายถึง การสำรวมใจเเน่วเเน่
สะ-หมาด หมายถึง ทานั่งขัดสมาธิ
- สระ
สะ หมายถึง แอ่งน้ำขนาดใหญ๋
สะ-หระ หมายถึง อักษรเเทนเสียงสระ
๒. คำพ้องเสียง คือ คำที่เขียนไม่เหมือนกัน แต่ออกเสียงเหมือนกัน และมีความหมายต่างกัน
ตัวอย่างคำพ้องเสี
ยง
- กรรณ (หู), กัณฐ์ (คอ), กันต์ (ตัด,โกน) = กัน
- ข้า (คนรับใช้), ค่า (คุณประโยชน์), ฆ่า (ทำให้ตาย) = ข้า
- ควาน (เอามือค้นหาของ), ควาญ (ผู้เลี้ยงเเละขับขี่ช้าง) = ควาน
- ศรี (สิริมงคล), สี (สิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆ) = สี
๓. คำพ้องทั้งรูปและเสียง หรือ คำหลายความหมาย คือ คำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่มีความหมายหลายอย่าง คำพ้องทั้งรูปและเสียง คำอ่าน ความหมาย
ตัวอย่างคำพ้องทั้งรูปและเสียง

-แกะ แกะ
๑. ชื่อสัตว์ ๔ เท้าประเภทหนึ่ง
๒. เอาเล็บมือค่อยๆ แคะให้หลุดออก
- ฟัน ฟัน
๑. เอาของมีคม เช่น ดาบฟาดลงไป
๒. กระดูกเป็นซี่ๆ อยู่ในปากสำหรับกัด ฉีก หรือเคี้ยวอาหาร
- ขัน ขัน
๑. ภาชนะสำหรับตักหรือใส่น้ำ
๒. อาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่ หรือนกบางชนิด